Nyheter

Naturskyddsföreningen: Sverige sämst i EU på energieffektivisering

Enligt EU-kommissionen måste Sverige minska energianvändningen med nästan 20 procent fram till 2030. Men regeringen har föreslagit ett nytt mycket lägre mål. EU-kommissionen avslår nu regeringens försök till kompromiss, enligt en genomgång som Naturskyddsföreningen har tagit del av.

Regeringens förslag innebär att Sverige tillsammans med Slovakien nu har lägst ambitionsnivå i EU vad gäller energieffektivisering.

– Den svenska regeringen har hittills visat lite intresse för energieffektivisering, men det här visar att de behöver tänka om. Att EU-kommissionen tillbakavisar Sveriges kompromissförslag med sådan kraft visar tydligt hur låga Sveriges ambitioner är, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.  

Enligt EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv behöver den totala energianvändningen minska kraftigt i EU fram till 2030. Direktivet är en del av EU:s stora klimatpaket Fit for 55 som slutförhandlades under det svenska ordförandeskapet och som började gälla i september 2023.

Därefter har en process pågått för att besluta om de nationella betingen för energieffektivisering. Sveriges regering har skickat ett kompromissförslag om ett svenskt energianvändningsmål, som är betydligt högre än direktivets mål. Argumentet har varit att klimatomställningen, med stora industrisatsningar särskilt i norra Sverige, kräver mer energi.

Kompromissförslaget godtogs inte av EU-kommissionen, som den 5 mars återkopplade till medlemsstaterna med korrigerade nationella mål. Enligt kommissionen behöver energianvändningen i stället minska med nästan 20 procent i Sverige. Om inte Sverige rättar sitt mål skriver kommissionen att de kommer ”föreslå åtgärder och utöva sina befogenheter på unionsnivå”.

EU-länder som Frankrike och Tyskland har presenterat lagstiftning och planer för att kraftigt dra ned på energianvändningen med 22 respektive 19 procent. Sverige har nu tillsammans med Slovakien lägst ambitionsnivå i EU när det kommer till energieffektivisering, enligt EU-kommissionen. Dessutom har Sverige näst högst energianvändning per capita.

– Sverige har näst högst energianvändning i EU, och har enligt EU-kommissionen också lägst ambitioner i EU vad gäller mål för energieffektivisering. Det är obegripligt att regeringen inte tar tillvara den enorma potential som energieffektivisering ger och följer de krav som EU sätter upp, säger Karin Lexén.

FAKTA: EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED)

Det nya energieffektiviseringsdirektivet är en del av klimatpaketet Fit for 55.

Direktivet säger att den totala energianvändningen i EU måste minska kraftigt fram till 2030. Sverige måste minska sin energianvändning till 295 TWh. Som jämförelse uppgick Sveriges energianvändning 2021 till 372 TWh.

I energiscenariot från energimyndigheten som regeringen bygger kommande energipolitisk inriktningsproposition på, väntas energianvändning utvecklas åt motsatt håll, det vill säga en ökning till drygt 400TWh.

FAKTA: Energipolitiska inriktningspropositionen
Den promemoria som regeringen publicerade i december inför energipropositionen innehåller ett planeringsmål, ett leveranssäkerhetsmål och en översyn av den befintliga effektiviseringsmål. Det senare är väldigt oroväckande, eftersom regeringen skriver att effektiviseringsmålet skulle ”motverka den gröna omställningen”, samtidigt som Naturskyddsföreningen anser att målet behöver skärpas. Propositionen väntas läggas fram i veckan.