Nyheter

Rival inventerar – för återbruk i Sverige och Ukraina

Företaget Rival drivs av en initiativkraftig trio som har drygt 80 medarbetare. Rival erbjuder komplett service inom rivning, sanering, håltagning och demontering. Att underlätta för möjligheten till återbruk är idag en självklarhet i den dagliga verksamheten.

Myndighetskrav på inventering av miljöfarliga material har funnits under lång tid, medan kravet på återbruksinventering är relativt nytt. I tidiga skeden erbjuder Rival tjänsterna miljö- och återbruksinventering för att i god tid kunna projektera för återbruk. Att ha tillräckligt mycket tid för inventering och planering är en förutsättning för att få till ett framgångsrikt återbruksprojekt.

Rival utför provtagning på asbest, PCB och annat miljöfarligt som kan förekomma. Företaget har även kompetens och behörighet att sanera byggnader från sådana ämnen.

Skick och kvalitet

Rival har sedan 2022 en särskild avdelning för återbruk. Återbruksinventering utförs ofta som ett separat uppdrag åt fastighetsägaren och Rival har då möjligheten att kombinera återbruket med övriga tjänster. Inventeringen omfattar allt från små inventarier och byggmaterial till hela fastigheter inklusive konstruktion och utemiljöer. 

– Det känns skönt att få vara först på plats för en gångs skull, det är vi som har kunskapen om hur material kan demonteras effektivt och vad som det finns en efterfrågan på, säger Tommy Nilsson, hållbarhet- och återbruksansvarig på Rival. Exempel på material som efterfrågas just nu är gips, tegel, stål, glas, textilier och möbler, men även kontorsinventarier, material och utrustning i utemiljöer samt andra byggprodukter och bärande delar.

– Vi registrerar och förtecknar det som kan återbrukas, och kontrollerar skick och kvalitet. Det är viktigt att titta på infästningar och annat som påverkar möjligheten att kunna demontera utan att något kommer till skada, betonar Tommy Nilsson. Vi märker att det fortfarande är plånboken som styr, men i takt med att vi i branschen blir effektivare på demontering och har en tydlig plan på hur hela återbruksledet ska fungera så är återbruk många gånger ett lika prisvärt alternativ. Vi som vågar tänka lite längre fram, vet ju att om vi inte gör detta nu så kommer det garanterat att bli dyrare i framtiden.

– En annan aspekt av återbruk som vi ofta lyfter fram är den förbättrade arbetsmiljön för yrkesarbetarna på plats. Det bullrar mindre och man tar bort risken för damm vilket gör att även övriga yrkesgrupper kan arbeta sida vid sida med oss medan vi demonterar.

Olika inventeringsplattformar

Vid inventeringen tittar vi på återbrukspotential och kostnadsnyttoanalys. Redovisningen sker digitalt och vi använder CCBuild eller plattformen Palats. Dessa program underlättar arbetet, all information samlas på ett och samma ställe. Varje material och inventarie kan märkas med QR-kod, för att sedan lätt kunna identifieras och följa materialen under hela återbruksförloppet.

Rival erbjuder även en tjänst som återbrukssamordnare, bland annat med uppgiften att matcha säljare och köpare av det som kan återbrukas.

Det är bäst om fastighetsägaren kan återbruka på plats eller i något annat projekt. Det minskar de onödiga utsläppen från transporterna och även kostnader för mellanlagring. I de fall där återbruk på plats inte kan ske, läggs materialen ut på CCBuilds eller Palats marknadsplatser. 

Välgörenhet i Ukraina

Material och byggdelar som inte finner någon användare lokalt skickas idag till hjälporganisationerna Operation Change och Sam-Hjälp. 

– Vi har haft tre större projekt där vi kunnat skänka och återbruka material under hösten och vintern. Bland annat har AFA Fastigheter och Fabege skänkt material, så ett jättestort tack till dem. Innan något skickas till Ukraina kontrollerar vi tillsammans med mottagarna att det finns användning för materialen och var de kommer att kunna användas. Vi får sedan uppföljning och foton på hur materialen som skickas ner har använts i olika projekt. Inget ska således förvandlas till sopor, varken i Sverige eller i Ukraina. Vid årsskiftet demonterade vi över tusen undertaksarmaturer från ett projekt i Solna som nu har gått till ett sjukhus i Dnipro, Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital.

Allt mer återbruk

– Vi märker att viljan att återbruka istället för att som tidigare riva och kasta verkligen har ökat de senaste åren, inte minst bland de större fastighetsägarna och byggherrarna. Utan de stora aktörerna kan det aldrig bli storskaligt. De flesta som tänker på återbruk kanske tänker på möbler och inventarier, men det är viktigt att tänka brett. Exempelvis tekniska installationer går att återbruka i hög grad. Vi för alltid samtal med våra kunder om hur deras vision ser ut och vad de önskar gällande återbruket. Under 2024 kommer vi även att fokusera mycket på betongkonstruktioner och stål, som är väldigt klimatbelastande material.

– I ett pilotprojekt kunde vi ta hand om sammanlagt 114 meter HEA300 stålbalkar, fortsätter Tommy Nilsson. Balkarna blev ett viktigt bidrag i en stålstomme för ett lager i Jönköping. På så sätt undveks mycket onödiga koldioxidutsläpp.

Beträffande betong har Rival fått en förfrågan om att delta i ett försök att återbruka redan återbrukade HDF-bjälklag. Dessa fick sin första återanvändning i ett temporärt kontor på två våningar. Detta ska demonteras och försök görs sedan att använda bjälklagen igen i en permanent byggnad. Även ekonomin i detta koncept ska följas upp för att kanske skapa en ny standard i framtiden.

Rival är verksamt i Storstockholm, från Uppsala i norr till Södertälje i söder. Bland stora kunder märks Skanska, NCC, AFA Fastigheter, Zengun och Fabege. 

– En av omständigheterna som driver på är att återbruk nu tas med som krav i förfrågningsunderlagen. Återbruk har verkligen tagit fart, avslutar Tommy Nilsson, som även berättar att företaget utbildar sin personal i demontering, hantering och även källsortering. Allt för kontinuerlig utveckling av kompetensen inom återbruk och återvinning.