Nyheter

Ny rapport från CDP/Oliver Wyman: Europeiska företag prioriterar inte gröna investeringar

Majoriteten av europeiska företag (70 %) spenderar mindre än en fjärdedel av sina kapitalutgifter (CapEx) på omställningen till en koldioxidneutral ekonomi. Det visar en ny rapport från CDP och Oliver Wyman. Samtidigt anser en tredjedel av företagen, och över hälften av företagen inom sektorer med höga utsläpp, att tillgången till kapital är ett stort hinder i arbetet med att minska koldioxidutsläppen.

Rapporten, Get the Money Moving, framhäver hur fler europeiska företag sätter upp mål och utarbetar övergångsplaner för att minska utsläppen. Trots det har bara en av fem gjort betydande framsteg med att genomföra viktiga delar av dem.

Det innefattar att utveckla gröna affärsmodeller som är ekonomiskt lönsamma för deras branscher. Enligt rapporten är nivån av kapitalinvesteringar avgörande för huruvida ett företag kan nå resultat eller stöter på hinder när de försöker övergå till en koldioxidsnål affärsmodell.

De kommersiella affärsmodellerna är fortfarande underutvecklade. Inom många sektorer har regeringspolitiken ännu inte förändrat det ekonomiska landskapet tillräckligt mycket för att gynna grönare produkter och tjänster.

En framåtblickande strategi syns tydligt inom fordonsindustrin. Där kommer en stor del (59 %) av forskning och utveckling under de kommande fem åren att investeras i elfordon.

Det trots att elfordon endast står för en liten andel av försäljningen (13 %). Rapporten pekar på två faktorer som också hindrat företagen från att genomföra viktiga delar av omställningsplanerna. Dels otillräcklig utveckling av koldioxidsnåla produktlinjer och tekniker.

Även leverantörernas ansträngningar att minska koldioxidutsläppen är en faktor.

Dessa hinder var kopplade till bristande engagemang bland kunder för att minska utsläppen. Rapporten visar på ett dilemma för grön finansiering: Många företag behöver stöd från finansiella institutioner för att genomföra projekt i stor skala.

Å andra sidan kräver finanssektorn bevis på att sådana initiativ kan vara hållbara på den nivån. Trots detta säger 67 % av de finansiella institutionerna via CDP att de aktivt anpassar sina investeringsportföljer för att stödja en begränsning av uppvärmningen till 1,5 grader. I rapporten uppmanas företagen att öka sina investeringar i hållbara lösningar. Samtidigt uppmanas beslutsfattare att skapa en miljö som främjar tillväxten av gröna initiativ.

Rapporten betonar vikten av ökat samarbete mellan olika institutioner inom den finansiella sektorn för att sprida riskerna, utöver att använda finansinstitutens egna resurser. Det kan inkludera till exempel utvecklingsbanker, riskkapitalbolag eller försäkringsbolag.

Företagen ansågs göra betydande framsteg om de uppnådde mer än 50 % i ett ramverk med fem faktorer: CapEx, produktinnovation, minskade koldioxidutsläpp från leverantörer, samverkan med kunder och styrning av verksamheten. Det kommande CSR-direktivet kräver ökad öppenhet om företagens påverkan på naturen. Ändå visar datan i rapporten att majoriteten av de europeiska finansinstituten saknar planer för att skydda vattenförsörjningen eller sätta upp mål för att förhindra ytterligare avskogning.

– Hållbara investeringar är inte bara ett val, de är en nödvändighet. Med många nya lösningar visar denna rapport på betydande möjligheter för branscher att vara innovativa och ledande. Den avslöjar vägar för att skala upp effektiva lösningar och vägleder företag och finansinstitut mot en klimatsäker värld. Genom att offentliggöra högkvalitativa data kan företagen bättre se var de ska investera för att öka sin konkurrenskraft, uppnå sina omställningsplaner och attrahera kapital. Finansinstitut kan också använda denna information för att engagera sig och utveckla finansieringsmodeller som sprider risker och möjliggör affärsinnovation, liksom beslutsfattare kan rikta förbättringar av investeringsvillkoren för gröna initiativ, säger Sherry Madera, VD för CDP.

– CDP-data ger en tydlig inblick i hur företagen ligger till i genomförandet av kritiska åtgärder av omställningsplanerna. Det är genom att utnyttja denna information som vi kan överbrygga klyftan mellan planering och handling, och främja innovation, samarbete och effektivitet inom alla sektorer. Tillsammans kan vi stänga implementeringsgapet i tid och flytta pengarna till en ekonomi som skyddar framtida generationer, fortsätter Madera.

– Den gröna omställningen i Europa går allt snabbare. Årets rapport har visat många uppmuntrande tecken, med fler företag som inför omställningsplaner och större investeringar. Ändå kämpar de flesta företag med att förändra sina affärsmodeller i den takt och omfattning som krävs. Den utmaning de brottas med är att ekonomin i gröna affärsmodeller vanligtvis är mindre attraktiv och mer riskfylld än de befintliga modeller som de försöker ersätta. Detta gör det också svårare för de banker och investerare som vill finansiera omställningen, och många av de företag vi tittar på nämner tillgången till kapital som ett viktigt problem, säger James Davis, partner på Oliver Wyman.

– Kollektiva åtgärder mellan företag och finansinstitut kan bidra till att övervinna några av dessa utmaningar genom att minska och dela riskerna. Men vi behöver också en stark statlig politik som ger tydliga incitament för grönare produkter och tjänster, och ett stabilt ramverk för att uppmuntra den typ av långsiktiga investeringsbeslut som är nödvändiga för att uppnå netto noll, menar Davis vidare.

Vidare visar rapporten även:

 Elbolag kan behöva 285 miljarder euro till 2030. Det för att nå de 1,9 biljoner euro som krävs för att elektrifiera och utfasa fossila bränslen inom transport och tung industri.

 20% av de europeiska företagen förväntar sig att förlora kunder till alternativa lösningar om det inte satsas mer på gröna produkter. Det sker samtidigt som företag strävar efter att köpa in mer hållbara varor och minska utsläppen i värdekedjan. Företag som verkar inom EU kommer att behöva redovisa det enligt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

 Stålindustrin står för cirka 5% av koldioxidutsläppen i EU1 . Med nuvarande investeringsnivåer kommer utbudet av grönt stål att ligga 30% under efterfrågan 2035. CDP Europe Report lanserades vid CDP Awards Europe 2024 den 26 mars, som hölls i samarbete med ChangeNOW-toppmötet i Paris och Euronews TV.