Nyheter

Klimatpolitiska rådet föreslår nya ledamöter

Klimatpolitiska rådet föreslår idag regeringen att utse Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet, och Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet, till nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet från och med den 1 juli 2024.

De nya ledamöterna föreslås tillträda i samband med att förordnandena för de nuvarande ledamöterna Patrik Söderholm och Annika Nordlund löper ut.

Klimatpolitiska rådet är en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk. Rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Som ett led i att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen lämnar rådet, enligt sin instruktion (SFS 2017:1268), förslag på nya ledamöter till regeringen som sedan beslutar i frågan.

Förordnandena ges för en bestämd tid, normalt högst sex år i följd för ordföranden och högst tre år i följd för övriga ledamöter. Detta innebär att ledamöterna byts ut med viss regelbundenhet.

Klimatpolitiska rådet ska lämna förslag på ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdena klimat, klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap samt att en jämn fördelning av kompetens och erfarenhet uppnås. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Myndighetens förslag ska ges in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut. (Förordning 2019:1308).