Nyheter

Ny hållbarhetsstrategi stakar ut vägen för Kävlinge kommuns framtid

Kävlinge kommuns kommunstyrelse antog i mitten av februari en ny hållbarhetsstrategi med sju strategiska områden. Nu pågår arbetet med att fördjupa sig ute i kommunens verksamheter för att få bättre förståelse för sektorernas hållbarhetsutmaningar och påverkansmöjligheter framåt.

Arbetet med att ta fram Kävlinge kommuns hållbarhetsstrategi har pågått i nästan två år under ledning av Marie Pettersson, utvecklingsledare vid sektor Samhällsbyggnad och ordförande för kommunens Hållbarhetsråd.

Samverkan har fortlöpande skett mellan Hållbarhetsrådet och kommunens sektorer, där arbetet inleddes med en workshop där sju strategiska områden som strategin grundar sig på togs fram:

Styrning för hållbar utveckling

Hållbar stadsutveckling

Skola för hållbar utveckling

Jämlika och trygga levnadsvillkor

Hållbara naturmiljöer

Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

Hållbart och inkluderande arbetsliv

Dessa sju områden har därefter utformats för att beskriva kommunens hållbarhetsarbete, koppling till befintliga och kommande strategiska dokument samt de globala målen i Agenda 2030.

Arbetet fortsätter – för all tid

Att förhålla sig till hållbarhet är något som Kävlinge kommun, dess invånare och företagare kommer att behöva göra för all framtid. Vilka satsningar och möjligheter som nu finns för att omsätta hållbarhetsstrategin är nu upp till kommunens sektorer att fördjupa sig i.

Utöver detta håller en Klimat- och energiplan samt Klimatanpassningsplan att tas fram. Dessa kommer att konkretisera ytterligare hur kommunen kan minska sin energiförbrukning och klimatpåverkan, samt vilka anpassningar som behöver göras för att möta klimatförändringarna.