Nyheter

Byggconstruct renoverar Kyrkans hus i Uppsala: Höga krav på miljö och social hållbarhet

– Vi är mycket stolta över förtroendet vi har fått av Svenska Kyrkan. Projektet har stora utmaningar vilket kräver en god samverkan mellan oss och Svenska Kyrkan. ByggConstruct bidrar med kunnande och erfarenhet från större komplexa ombyggnationer, energieffektiviseringar och återbruk av material som viktiga delar, säger Pär Karlsson, vd för ByggConstruct.

Kyrkan hus i Uppsala genomgår en stor ombyggnad och renovering. Svenska Kyrkan har ett hållbarhetsprogram för projektet, där höga krav ställs på miljö och social hållbarhet. Kraven rimmar mycket väl med entreprenören ByggConstructs hållbarhetspolicy och synen på hållbara byggen.

Projektets hållbarhetsprogram inkluderar bland annat återbruk och återvinning, arbetsmiljö och smarta installationer. Val av material ska vara ansvarstagande. Kontroll görs av leverantörskedjor för att värna mänskliga rättigheter. Alla transporter till och från bygget ska utföras med fordon som går på el eller HVO.

Samtliga våningsplan i Kyrkans Hus renoveras och byggs om med nya planlösningar. Flertalet installationer förnyas och de tre teknikrummen moderniseras. Totalt omfattas cirka 9000 kvadratmeter.

Projektet genomförs som en utförandeentreprenad i samverkan. Samtliga konsulter och byggentreprenören ByggConstruct har i tidiga skeden tagit del av Svenska Kyrkans hållbarhetsplan för projektet och gör återkommande avstämningar av målen för projektet.

– Vårt ansvar, förutom att bygga i överensstämmelse med projekterade handlingar, är att hantera materialval i Byggvarubedömningen, redovisa bränslen och transportsträckor för oss och våra underentreprenörer, sammanställa och redovisa avfallsstatistik och arbeta med återanvändning och återbruk, berättar Filip Karlsson, projektchef hos ByggConstruct och den som ansvarar för projektet Kyrkans Hus.

Vid bedömning och gradering av produkter i Byggvarubedömningen görs kontroll av leveranskedjor och mänskliga rättigheter. Detta görs också av beställaren Svenska Kyrkan, konsulterna och av ByggConstruct. Vid anskaffande av byggmaterial och -produkter används i första hand de företag som kyrkan har ramavtal med.

Resursbesparing genom återanvändning

Beställaren har höga krav på att hushålla med resurserna. I tidigt skede utförde Återbruksmäklaren Kompanjonen en återbruksinventering som redovisades med förteckningar över byggdelar, deras skick och funktion. ByggConstruct som skulle demontera delarna gjorde en fördjupad inventering och bedömning. En återbruksplan upprättades.

Arkitekter och andra konsulter granskade möjligheten till återanvändning för respektive byggdelar, gentemot ljud- och brandkrav. Vissa glaspartier klarade inte dessa krav, medan många partier gick att återanvända. Ett hundratal dörrar återanvänds inom projektet. De förses med nya gångjärn. Trösklar återanvänds efter slipning. Storköksutrustning som spisar, kylar och frysar återanvänds efter funktionskontroll. I fläktrummen återanvänds en del ventilationskanaler. Även vissa VS-installationer återanvänds.

– Nu när flertalet återanvända byggdelar och -produkter är på plats, kan vi konstatera att det mesta fungerat bra och enligt den återbruksplan som ska följas.

– För att hålla nere transportarbetet lagras och rekonditioneras allt inom huset. Byggdelar som blir över, exempelvis ett drygt hundratal dörrar har gått till en extern användare. I övrigt har vårt dotterföretag BC Maskin & Recycling möjlighet att lagra, innan delarna finner en användare. Vi hittar köpare genom egna kontakter, alternativt lägger vi ut det på CCBuilds marknadsplats, berättar Filip Karlsson.

Minimera till deponi

Vissa delar måste kasseras. Dessutom uppstår spill när nytt material måttanpassas. Rivningsavfall och byggavfall inklusive spill, som går till deponi, får inte överstiga 5 procent. För närvarande ligger siffan på 3 procent.

En gång per månad görs avstämning med beställaren, och då uppdateras läget beträffande avfall, transporternas klimatpåverkan, Byggvarubedömningen och återbruk.

Det står redan klart hur mycket klimatutsläpp som har undvikits tack vare återanvändning inom projektet. Så småningom ska även byggdelar som hanteras externt räknas in och då kommer utsläppsbalansen för det totala projektet att stå klar.

Miljöcertifiering

Energiprestandan för huset kommer att förbättras tack vare nya glas i fönstren, förnyade installationer och bättre styrning. Prestandan måste klara kraven i certifieringssystemet Miljöbyggnad. För vissa av indikationerna i Miljöbyggnad måste nivå Guld uppnås för att erhålla slutbetyget Silver.

Arbetssätt och mål i projektet Kyrkans Hus linjerar mycket väl med ByggConstructs egna hållbarhetsfilosofi. Redan när företaget startade 1994 inleddes det ekologiska och sociala hållbarhetsarbetet. Det är självklart att det som byggs ska hålla lång tid. Företaget har alltid strävat efter att arbeta hållbart, energieffektivt och med stor miljöhänsyn.

– När det gäller hållbarhet spänner vi bågen högt. Våra övergripande verksamhetsmål är kopplade till hållbarhet och vi vill uppfylla våra kunders och omvärldens behov och krav, både vad gäller kostnad, kvalitet, miljö och arbetsmiljö, avslutar Pär Karlsson, vd för ByggConstruct.

ByggConstruct ställer också höga krav på sina underentreprenörer. För att kvalificera sig som underentreprenör måste denne svara upp mot de hållbarhetskrav som ByggConstruct erhåller via projektets anbudshandlingar. Underentreprenören måste bland annat ha ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.