Nyheter

Nyheter från BASTA: Tydligare vägledning för användarnas val av produkter

Artikelsidorna i bedömningssystemet Basta har kompletterats med viktiga vägledande data som underlättar val av produkt. Förutom bedömningsbetyg i Basta och kriterier visar sidorna uppfyllande av krav i Miljöbyggnad och BREEAM. Planen nu är att dessutom visa om produkten lever upp till EU-taxonomin.

Basta är ett av de i Sverige tillgängliga miljöbedömningssystemen för byggmaterial och byggprodukter. Syftet är att fasa ut ämnen som innebär risker för hälsa och miljö. Basta baseras på krav enligt EU förordningarna CLP och REACH samt svenska Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg. Bastasystemet är vetenskapligt grundat.

För närvarande finns cirka 180000 miljöbedömda artiklar i Bastas databas. När det gäller kriterier för hälso- och miljöfarlighet, granskas produkternas innehåll med avseende på CMR (cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen), hormonstörande, PBT (persistenta, bioackumulerbara och toxiska), särskilt farliga metaller, ozonnedbrytande ämnen samt fluorerade växthusgaser. De produkter som bedöms får som betyg antingen BASTA, BETA eller DEKLARERAD.

Förra året lanserade Basta sin webbsida med helt ny layout och ett omarbetat enhetligt kriteriedokument. Att söka information i databasen, göra produktval och lägga upp i projektets loggbok blev ännu enklare än tidigare. Nya versionen av Basta gjorde det också lättare för leverantörer att registrera sina produkter i systemet.

Basta kan sägas bestå av tre verktyg:

Offentlig sökfunktion

Loggbokstjänst

Öppet API, för export av data från Basta

Nytt i moderniseringen av Basta var inte minst Artikelsidor. Tidigare när man sökte och hittade en artikel öppnades en Pop Up-ruta. Nu har varje artikel sin egen sida, med egen URL, som är lätt att referera och länka till. 

Allt för användaren

Artikelsidan visar betyg och hur många av de 35 obligatoriska kriterierna som klaras, eventuellt vilka som inte klaras. Det senare underlättar för den som behöver göra avvikelsehantering i sitt byggprojekt, dvs. motivera val av produkt som inte klarar BASTA eller BETA.

Många användare nöjer sig kanske med att se på betyget, medan andra vill tränga djupare, vilket möjliggörs genom att Artikelsidan visar detaljerad information om kriterieuppfyllnaden, där de obligatoriska kriterierna alltid handlar om hälso- och miljöfarlighet. 

– Vi vill hjälpa till att förmedla den information ni som byggherre och byggare behöver för att göra lämpliga val av produkter, säger Pehr Hård, vd för BASTAonline. Om produkten i fråga har eBVD eller EPD finns möjlighet att från artikelsidan gå till underliggande dokument.

Artikelsidan visar också de valfria kriterierna cirkularitet, förnybarhet, miljöeffekter, emissioner och tester. På sidan anges också (i relevanta fall) kriterieuppfyllnadens relation till Trafikverkets krav samt hur produkten förhåller sig till PRIO-guiden beträffande riskminskningsämnen och utfasningsämnen.

– Nedtill på artikelsidorna går det också att se relationen till certifieringssystemen Miljöbyggnad och BREEAM. Klarar den produkt som du funderar på att välja exempelvis Miljöbyggnad nivå Silver för indikatorn utfasning av farliga ämnen? 

Vid ”nedtankning” av data med API för en produkt eller ett urval produkter, så följer all information på artikelsidorna med.

Tolkning av taxonomin

Många frågar sig vilka krav EU:s taxonomi ställer på leverantörerna av byggprodukter och hur taxonomin påverkar de möjliga produktval som görs i Basta och andra bedömningssystem.

Taxonomiförordningens tekniska granskningskriterier är publicerade och sedan i höstas på plats i EU:s regelverk.

Kriterierna är fördelade på sex miljömål:

1. Bekämpning av klimatförändringar

2. Anpassning till klimatförändringar

3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

4. Omställning till cirkulär ekonomi

5. Förebyggande och bekämpning av föroreningar

6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

För att en verksamhet ska klassas som hållbar ska den bidra väsentligt till ett eller flera av de sex miljömålen, utan att orsaka betydande skada för något av de övriga (DNSH – Do No Significant Harm). Dessutom ska verksamheten uppfylla minimikrav för social hållbarhet. Verksamheten ska givetvis också i detalj klara de tekniska granskningskriterierna.

– Vi tillsammans med de andra bedömningssystemen, SGBC, Byggföretagen, Allmännyttan, Kemisk tekniska företagen, Skanska och Peab, jobbar för att ta fram en konsekvent nationell tolkning av taxonomin, berättar Pehr Hård. Detta sker bland annat genom dialog med EU.

Produkter ska klara DNSH inom alla sex miljömål. Detta är arbetsgruppens fokus nu. För Bastas del blir det i första hand information baserat på detta som kommer att läggas in på Artikelsidorna. Klarar produkterna taxonomins krav eller ej?

För kemiskt innehåll finns vissa krav – exempelvis emissionskrav för formaldehyd och cancerogena ämnen – och i övrigt hänvisas till lagkrav. För användaren av Artikelsidorna är det intressant exempelvis att veta om en produkt klarar emissionskraven och om kraven klaras inomhus eller enbart för användning utomhus.

– Det är viktigt att vi i byggbranschen jobbar brett. Vi närmar oss att komma i mål med ett förhållningssätt till materialkraven i EU:s taxonomi, säger Pehr Hård.

Byggmaterial och byggprodukter berörs också av det femte miljömålet ”Förebyggande och bekämpning av föroreningar”. Det blir en senare uppgift för arbetsgruppen att ta tag i tolkningen av de tekniska granskningskriterierna till detta mål. Dialogen med EU lär fortsätta.