Nyheter

Pilot med 63 hyresrätter som byggs med målet att halvera CO2 utsläppen

Nordöst om Backaplan på Hisingen i Göteborg byggs det spännande kvarteret Omställningen efter en plan som antogs 2016. Byggnationens mål är en halvering av klimatpåverkan, det vill säga CO2-utsläppen vid produktionsskedet, och blir ett intressant projekt att följa. Totalt handlar hela detaljplaneområdet om elva kvarter som gränsar till ett miljonprogramområde.

– Det är på bland annat före detta markparkeringar som vi nu bygger ihop och därmed hjälper det till att också bygga bort de tidigare otrygga delarna, som gångtunnlar och mörkare otrygga miljöer. Detaljplaneområdets alla kvarter har utvecklats till att vända blickarna ut mot gatorna istället för som tidigare inåt och med en god varierande gestaltning av kvarteret, berättar Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling AB, Göteborg och fortsätter:

– Detta är det första kvarteret med 63 lägenheter av planerade cirka 550. Kvarteret heter Omställningen som hänsyftar på det viktiga målet i projektet att sänka klimatpåverkan. Målet är att 2025 i all vår nyproduktion påverka miljön med bara 200 kg CO2 utsläpp per BTA kvadratmeter. Vi har kontinuerligt med flera entreprenörer gemensamt arbetat fram till målet och känner oss tämligen säkra på att klara det. Utgångspunkten var en halvering av våra tidigare klimatbertäknande nyproduktionsprojekt som då låg på drygt 400 kl CO2 e/BTA kvadratmeter.

Genomgående dialog

Det var för några år sedan som projektet började ta form genom en viktig dialog med olika entreprenörer för att hitta de bästa lösningarna. De som vann upphandlingen, efter ett års konkurrenspräglad dialog, blev TM2 Bygg AB som totalentreprenör med underentreprenören Derome som levererar stommen. I mars var grundläggningen klar med både pålning och den gjutna plattan.

– Detta är ett nytt arbetssätt för många, säger Mattias Ström, därför har vi kontinuerligt den viktiga dialogen med samtliga. För att uppnå en låg klimatpåverkan är valet av material samt produktionsmetoder av största vikt där stommen är i trä, med korta leveranser, samt klimatförbättrad betong. Utöver det tillkommer återbrukat material med inslag av bland annat återbrukat stål, skiffer och plåt. Fasaden kommer att bli i återbrukat skiffer och blir estetiskt tilltalande. 

Komplementbyggnaden, miljöhuset, kommer att byggas helt i återbrukat material i plåt och så även fönster och dörrar som ligger ovan mark. Uppvärmningen kommer att ske med fjärrvärme samt med solceller på delar av taken som kommer att kunna leverera fastighetselen.

Huset byggs i fyra till sex plan varav en del vinklas mot gatan som kommer att innehålla även en lokal. Totalt har kvarteret tre trapphus och de blivande hyresgästerna kommer att kunna välja mellan ettor upp till fyror.   

Den totala klimatpåverkan

– Vi har fokuserat på skedet A1-A5, det vill säga produktionsskedet av kvarteret och  byggmaterialet samt resurser som ingår i den delen. Här ingår också transporter och energiåtgången på arbetsplatsen. Det är dessa parametrar som vi halverar under byggtiden av detta kvarter, fortsätter Mattias Ström. Enligt våra och Göteborgs kommuns direktiv jobbar vi efter ett Miljösystem kallad ”Miljöanpassat byggande” där vi kommer ner på energikrav av 60 kWh/BRA kvm. Även ur det perspektivet, klimatmässigt, ligger vi bra till. Dessutom tillkommer hyresgästen och deras klimatpåverkan och då handlar det primärt om hur man transporterar sig.

Det finns flera utvecklingsprojekt inom Omställningen där vi tillsammans med Poseidon och Göteborgs Stad har drivit frågan att minimera hyresgästernas behov av transporter som är klimatnegativa. Detta går ut på att se hur hyresgästerna påverkar och försöka få dem att inte välja bilen i första hand.

I detaljplanen byggs cykelvägar och kollektivtrafiken ut. Det byggs också cykelparkeringar med möjlighet att låna specialcyklar. Det finns även eldrivna bilpooler.

– Mycket av detta bygger på information till det boende och om utbildning hur man ska kunna agera på bästa sätt. Detta är en viktig del för att skapa ett trevligt boende. Vi har en annan pilot på gång, kvarteret Återbruket, där halva kvarteret består av återbrukat material. Själva stommen utgör en tredjedel av klimatpåverkan. Det är komplexa skeenden vi pratar om och därför har vi lagt ner mycket tid på dialog med våra entreprenörer, avslutar Mattias Ström. 

Nybyggnad av flerbostadshus i Backa, etapp C, kvarter 10, Selma 2:

Byggherre: Framtiden Byggutveckling AB

Hyresförvaltare: Bostads AB Poseidon

Arkitekt: Liljewall Arkitekter AB 

Byggentreprenör: TM2 Bygg AB

Stomentreprenör: Derome AB

På bilden: Kvarteret Omställningen i Backa på Hisingen i Göteborg fungerar som en pilot med 63 hyresrätter som byggs med målet att halvera CO2 utsläppen.

Bild: Liljewall Arkitekter AB