Nyheter

Porten till Värtahamnen

– Vi tror mycket på läget nära vattnet. Det är attraktivt både för kommersiella lokaler med kontor, för andra verksamheter och för bostäder. Här i Värtahamnen blir det en ny stadsdel som kommer att vara levande dygnet runt och där vi bidrar, säger Lars Johansson, projektchef hos Bonnier Fastigheter.

En av aktörerna i Norra Djurgårdsstaden är Bonnier Fastigheter.

För närvarande pågår uppförandet av Portalen i delområdet Värtahamnen, där byggherren ser stora möjligheter att utveckla kommersiella fastigheter.

Företaget bygger för långsiktigt ägande och egen förvaltning, och tilltalas av de höga hållbarhetsambitionerna för Norra Djurgårdsstaden. Hållfasthetsmässigt bra hus som kan stå länge – kanske 200 år – höga miljökrav och även inriktning på social hållbarhet.

– Det är utmanande, men en utmaning vi tycker om. Stockholms Stad har krav på Miljöbyggnad nivå Guld för indikatorer som gäller innemiljön och vi själva använder BREEAM-SE Excellent, som också är standard för våra nyproduktioner. Vid val av byggprodukter och -material tillämpar vi Byggvarubedömningen, berättar Lars Johansson.

Mycket grönt

Portalen kommer också att bli grön i ordets mer konkreta bemärkelse, med två vegetationsrika terrasser och en grön innergård. Biologisk mångfald tillförs därmed; jämfört med de asfaltytor som fanns här innan man började bygga. På den högsta terrassen på huset placeras solcellspaneler och deras produktion kommer att täcka en del av fastighets-elen.

Huset förses med fjärrvärme och fjärrkyla. Kravet från Stockholms Stad och målet för Bonnier Fastigheter är att energianvändningen understiger 45 kWh/kvadratmeter.

Till hållbarhetsaspekterna hör också att husets interiör byggs med flexibilitet. Ytterväggar och pelare är bärande. Samtliga innerväggar utförs däremot som lättväggar, som underlättar hyresgästanpassningar och förändringar i planlösning.

– Det är ännu inte är klart vem som blir Portalens hyresgäst, men nu för vi dialog med framtida hyresgäster. Vi gör klart husets klimatskal och drar fram värme och monterar radiatorer. I övrigt väntar vi med mellanväggar och lokalinredning tills vi får hyresgäster. Det är mycket bättre än att bygga med en inredningsstandard som vi sedan kanske får göra om. På det sätter undviker vi att slösa på resurser, förklarar Lars Johansson.

En förutsättning för detta upplägg är det nära och bra samarbetet med totalentreprenören Zengun.

Lars Johansson betonar också att Bonnier Fastigheter använder egen personal för fastighetsskötsel och förvaltning, och som alltid finns i närheten. Det bygger förtroende med hyresgästerna, som trivs och stannar längre. Vilket också i längden bidrar till en hållbar förvaltning av fastighetsresurserna.

Arkitekt i alla skeden

Arkitekt för Portalen är LINK Arkitektur som vann den arkitekttävling som utlystes 2016. Arkitektkontoret har sedan arbetat med projektet i alla skeden, till och med färdiga bygghandlingar.

– Nu under byggproduktionen finns vi med och följer upp, ger råd och har kontakt med bland annat byggentreprenören Zengun, berättar Xavier Saladin, uppdragsansvarig arkitekt hos LINK Arkitektur.

Arkitektkontoret hjälper nu också till med det showroom som visar de två inredningsstandarderna för kontoren.

Med sin placering mot landsidan i Värtahamnen och sin resliga gestalt på 13 våningar, blir Portalen den första byggnad man möts av på väg in i området och den kommer att fungera som, just det, områdets portal. Kontorshuset är sammansatt av två flyglar förenade i L-form. Byggnadskropparna är relativt smala, vilket underlättar för att få in rikligt med dagsljus. Det blir hela 12000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Alla mellanväggar utförs som lättväggar, vilket gör konstruktionen flexibel, lätt att anpassa och bygga om.

De stora fasaderna bryts av genom att entréhörnet i nordväst är indraget till ett glasparti och våningarna ovanför vilar på två pelare. På västra sidan av huset är första våningen indragen en meter för att skapa trottoarplats för uteservering. Medan fasaderna i söder och öster kragar ut en halv meter. Övre delen av huset har varierad geometri och ger plats för två gröna tak, samtidigt som det nordvästra hörnet reser sig till en kub vilken manifesterar husets höjd.

Portalen certifieras med BREEAM-SE nivå Excellent. Innemiljön ska följa relevanta indikatorer för Miljöbyggnad med betygsnivå Guld. De senare är krav från Stockholms Stad gällande Norra Djurgårdsstaden där Portalen ingår.

Staden har höga krav på exempelvis mobilitet och att livscykelanalyser görs för klimatpåverkan, allt redovisat med beräkningar, ritningar och andra dokument, i olika skeden och med stegvisa förbättringar. Alla val av byggmaterial och produkter, görs med Byggvarubedömningen och loggas.

– Hos oss har vi sedan ett par år en egen ”Kompass för hållbar arkitektur”, en slags kom-ihåg-lista att användas i tidiga skeden, berättar Xavier Saladin. Den linjerar med hållbarhetsarbetet för Portalen samt kraven från Staden, Miljöbyggnad och BREEAM.

Bland en lång rad krav finns de som gäller grönytor och biologisk mångfald. Grönytefaktor och P-tal inverkar. De två gröna taken och innergården bidrar till ökad mångfald eftersom de ersätter tidigare asfaltytor. Landskapsarkitekterna hos LINK har bland annat tagit fram biotoptak med arter som hämtas från skärgården. Grönskan bidrar till trivsel, dagvattenhantering och luftrening.

– Portalen som helhet kommer att bli en väldigt bra referens för oss, bland annat mot bakgrund av certifiering med BREEAM och att innemiljön följer Miljöbyggnad, samt att Portalen lever upp till Stockholms Stads krav i övrigt. Dessutom blir det givetvis mycket trevliga och ljusa kontorslokaler där många av dem kommer att erbjuda utsikt mot vattnet. Vi vill gärna rita flera kontor med hög hållbarhetsprofil och för närvarande arbetar vi också med ett antal ombyggnadsprojekt vilka också tilltalar oss, avslutar Xavier Saladin, uppdragsansvarig hos LINK Arkitektur.

Portalen och Värtahamnen ska bli levande kvarter. Förutom restaurangen i Portalen förbereds bland annat gemensamma möteslokaler för hyresgästerna, cykelgarage med verkstadsytor för 260 cyklar och omklädningsrum.

Totalentreprenad

För byggproduktionen svarar Zengun som har uppdraget på totalentreprenad. Markområdet där Portalen uppförs var förorenat och sanerades därför av en annan entreprenör. Zengun inledde sitt arbete vid schaktbotten.

För projekt Portalen finns höga hållbarhetsambitioner. Utöver att projektet certifieras i enlighet med BREEAM-SE nivå Excellent, ska dessutom Miljöbyggnads krav beträffande innemiljö samt Stockholms stads hållbarhetskrav för Södra Värtan följas.

Detta ställer höga krav på byggproduktionen och på koordination mellan olika roller i miljöarbetet. Zengun har en egen KMA-samordnare på plats som bland annat ansvarar för samordning och uppföljning av bland annat materialval, avfallshantering och transportkrav.

Projektet har en lång rad hållbarhetskrav inom olika påverkansområden, bland annat klimatpåverkan. För att hålla nere den senare används Heidelbergs klimatanpassade Bio-betong med slagg i receptet. Denna betong minskar klimatpåverkan med cirka 22 procent, motsvarande 80 kg CO2e/kubikmeter, jämfört med liknande referensbetong. Det innebär en total reducering på 220 ton CO2e för den platsgjutna källarvåningen.

– Bio-betongen har lite andra egenskaper än traditionell betong med högre cementhalt. Vi har höga krav för att inte sprickor ska kunna uppkomma i konstruktionerna, med tanke på att vi bland annat gjuter under grundvattennivån, berättar Fredrik Balkåsen, produktionschef hos Zengun. Det är viktigt att ha kontroll på värmning, kylning och fukt. Bio-betongen ger inte lika hög temperatur vid härdning.

Heidelberg är en av aktörerna som har hjälp till med rådgivning beträffande hantering och användning av betongen. Det berättar Fredrik Balkåsen som även nämner de hårda krav som Stockholms Stad ställer på avfallshanteringen och avfallsmängd för samtliga projekt i Värtahamnen.

– Till delar påminner Portalen om andra projekt som vi byggt. Mot bakgrund av certifiering och alla övriga hållbarhetskrav blir det helt klart en bra referens för oss, avslutar Fredrik Balkåse

Hållbarhet för Portalen:

BREEAM-SE Excellent

Miljöbyggnad Guld (innemiljö, ej formell certifiering)

Byggvarubedömningen med loggbok

Produktval med lågt underhållsbehov och hög återanvändningsgrad

Klimatdeklaration

Solpaneler på tak

Optimerad energianvändning

Gröna taklandskap

250 cykelparkeringsplatser och el-bils-pool

Gröna hyresavtal, vilka innebär att parternas miljöambitioner och miljöarbete beskrivs och sedan följs upp varje å

FAKTA

Tidplan: augusti 2023 – juni 2026

Byggherre: Bonnier Fastigheter AB

Totalentreprenör: Zengun AB

Arkitekt: LINK Arkitektur AB

Kostnad: cirka 650 mkr