Nyheter

Ny grundskola i Tranås

Tranås kommun har sedan många år tillbaka arbetat mot tillväxtmål, berättar Göran Lorentzi, byggchef på AB Tranåsbostäder. Det tar kanske cirka 20-30 år att utveckla en ny stadsdel och vi arbetar i armkrok med kommunen för att alltefter behov tillskapa nya lokaler i kommunen både för skolor, förskolor, fritidsanläggningar och äldreboenden. I detta fall är det en skola som är den första delen i det stora projektet på Norraby/Granelund där både boende, fritid och gatumiljö ingår i utformningen av den nya stadsdelen.

Granelundsskolan byggs för 600 barn från förskoleålder upp till och med sjätte klass.

Satsningen sker i området Norraby/Granelund, nordost om stadens centrum som ligger högt beläget med natursköna omgivningar. Här planeras för nya bostäder med målsättningen att nå upp till kommunens vision att år 2040 vara 25 000 invånare jämfört med dagens knappt 19 000.

Sedan en tid tillbaka har en förstudie genomförts på en skola samt en fullskalig idrottshall på 23 x 43 meter med en åskådarläktare för 300 personer samt ett tillagningskök. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med NCC. Skolan planeras bli på 8 700 kvadratmeter fördelat på två våningsplan.

Byggnaden kommer att bestå av tre sammanhängande block. Den ena delen kommer att bestå av klassrum, hemvister och fritids. Mittdelen av en matsal, tillagningskök och administration samt några förskoleklasser och specialsalar. Det tredje blocket kommer att innehålla den nya idrottshallen.

– Det är viktiga delar som ingår i projektet och många som samverkar. Kultur och Fritid arbetar med fritidsdelarna där uthyrning är en angelägen del för de etablerade klubbarna i kommunen. Målsättningen är att Idrottshallen ska vara igång både kvällar och helger. Det kommer att bli ett mycket positivt tillskott för Tranås då det blir den första fullskaliga idrottshallen. Idrottshallen ska tillgodose skolans krav samtidigt som den också kommer att kunna fungera som en mindre arena.

Väl fungerande partnering

– Vi har en samverkan i partnering sedan 2016 med NCC Sverige AB, berättar Göran Lorentzi. Samarbetet tog sin början i samband med att Tranås började att växa. Fler och fler projekt efterfrågades, därför gjordes en partneringupphandling med en aktör som har kompetens, förmåga och resurser att samverka i tidiga skeden och vara med och arbeta fram förslagshandlingar och kostnader per kvadratmeter yta med träffsäkra kalkyler.

– Jag vill påstå att det är det viktigaste skedet under projektet att man landar rätt både på avseende ekonomi och hyresnivåer, kvalitet och funktioner utifrån kravställningen i lokalprogrammet. Det är viktigt att ha alla parametrar rätt från början innan man drar igång själva entreprenaden. Det handlar om program-, system- och bygghandlingar samt en förfinad kalkyl.

– Det är viktigt att ha rätt ekonomiska utvärderingar då kalkylerna ska passera och godkännas av både politiker och de olika inblandade förvaltningarna. Här har samverkan varit A och O. Även arkitekten White har vi samverkat med genom NCC sedan 2019. Då gjorde vi också en första förstudien utifrån ett lokalprogram. White tog fram underlaget, gjorde layouten där sedan NCC arbetade fram en kalkyl samt en budget. Det var utgångspunkten för att sedan kunna gå vidare till genomförandebeslut. Man ska ha respekt för beslutsprocessen och även för de stora pengar som projekten innebär, säger Göran Lorentzi.

Personligt engagemang

Byggnationen påbörjades i början av 2023 med markarbeten och därefter gjutning av betongplatta på mark. De platta takelementen är prefabricerade för att minimera det platsbyggda och kunna få tätt hus snabbt. Därefter kläs huset med en träfasad och med pulpettak. Skolbyggnaden byggs efter Miljöbyggnad Silver med solceller på det stora taket över idrottshallen och med bra förutsättningar för en hållbar drift på anläggningen med fjärrvärme som uppvärmning som levereras av Tranås Energi.

– Verksamheten har från projekteringen funnits med hela tiden. Det är viktigt i ett samverkansprojekt av en skola att byggnaden anpassas efter verksamhetens behov och pedagogik. Vår hyresgäst har många gånger den bästa kunskapen av vad behovet är, där allt från fönstersättningar, uppställning i klassrummen och fritidsfunktioner ska tillgodoses på ett bra sätt. Hela projektet är en investering på cirka 300 miljoner kronor och beräknas att stå färdig för att ta emot elever till hösten 2025, säger Göran Lorentzi.

Fakta:

Byggherre: AB Tranåsbostäder

Beställare: Tranås kommun

Hyresgäst: Tranås kommun

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: White Arkitekter AB