Nyheter

Ny funktion för att beräkna koldioxidbelastningen på vägsträcka

Biometrias tjänst Krönt Vägval har utökats med en ny funktionalitet, Energivärde på rutt, vilken möjliggör beräkning av det energivärde i kWh/ton som en virkestransport genererar. Energivärdet är grunden för att ett CO2ekvivalent värde där koldioxidbelastningen längs vägsträckan sedan kan beräknas.

Biometrias kunder har uttryckt tydliga önskemål att Krönt Vägval även ska kunna, förutom att visa avstånd och rutt, redovisa energivärdet vilket sedan kan användas som underlag för bland annat hållbarhetsredovisning.

− Här har vi möjligheten att nyttja det väl etablerade systemet Krönt Vägval för nya ändamål i arbetet kring uppföljning, till exempel beräkning av CO2-påverkan från skogsbrukets transporter. Det är mycket positivt, säger Anders Järlesjö, teknisk chef på Sveaskog och ordförande för Biometrias Krönt Vägval-nämnd.

Energivärdet ger användare möjlighet att skapa underlag för hållbarhetsredovisning och miljödeklaration, samt att beräkna miljökonsekvenser vid förändrat logistikupplägg. Till exempel kan man se hur energiförbrukning och koldioxidutsläpp påverkas av ändrade leveransmönster till olika industrier och terminaler. Med energivärdet som grund går det även beräkna ruttens koldioxidutsläpp*.

− Genom att använda energivärdet är det enkelt att beräkna det ackumulerade koldioxidutsläppet till en specifik mottagningsplats under en given tidsperiod. Detta är särskilt fördelaktigt för aktörer som använder Krönt Vägval och det skapar en enhetlig och standardiserad metod för att redovisa CO2-ekvivalenter i hållbarhetsredovisningen, säger Lars-Erik Jönsson, tjänsteansvarig för transport på Biometria.  

Energivärde på rutt har utvecklats i samverkan mellan Skogforsk och Biometria. För att utveckla den nya funktionen har data samlats in av Skogforsk från virkestransporter utrustade med sensorer och GPS. Under drygt ett år mättes bränsleförbrukning och hastighet på cirka tjugo bilar som körde runt i landet.

Denna data har sedan analyserats för att identifiera faktorer som påverkar energiförbrukningen, såsom terräng och temperatur. Informationen har samkörts med data från Trafikverket såsom höjd, kurvighet och hastighet på vägarna. Med hjälp av denna kombinerade data har algoritmer för att beräkna resultatet skapats.

För några år sedan införde Biometria ett så kallat expanderat nätverk (fler noder och bågar i nätverket) vilket även gett möjligheten att beräkna tid och bränsleåtgång i korsningar.

Energivärde på rutt presenteras i tjänsten ”Krönt Vägval karta” men kan också hämtas hem till eget system i samband med anrop till webbtjänsten, det vill säga förutom avstånd och geometri kan energivärdet returneras.

Krönt Vägval är en tjänst som på ett standardiserat sätt tar fram det effektivaste vägvalet från exempelvis en startpunkt i skogen till en industri. Krönt Vägvals vägnät omfattar samtliga statliga, kommunala och enskilda vägar, tillsammans mer än 560 000 km. Av dessa är mer än 200 000 km skogsbilvägar.

Avståndet utgör grunden för transportprisräkningen i Biometrias VIOL-system. Krönt Vägval använder skoglig nationell vägdatabas (SNVDB) som är en kopia av Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB), kompletterad med Biometrias egna vägegenskaper, som till exempel rekommenderad led. SNVDB uppdateras med vägdata från NVDB varje dygn.

CO2 ekvivalenta utsläpp beräknas genom input av energivärdet, bränsletyp, lastkörningsgrad och transportens totalvikt. Formel finns att tillgå inom kort hos Biometria.