Nyheter

Fler gäster och stora investeringar märks i utsläpp och energianvändning

Hållbarhet är en viktig del av strategin för Andermatt Swiss Alps Group och Andermatt-Sedrun Sport AG. Med nya ambitiösa ESG-mål leder företagen vägen mot en hållbar turismverksamhet över hela destinationen.

Under 2023 låg fokus på åtgärder för energieffektivitet i hotell och bergbanor samt klimatsmarta alternativ i bergsrestaurangerna. På grund av byggarbete och fler gäster har växthusgasutsläppen ökat.

År 2021 satte Andermatt Swiss Alps Group och Andermatt-Sedrun Sport AG upp hållbarhetsmål inom miljö, samhälle och ekonomi. År 2022 skapades Andermatt en hållbarhetsgrupp – en grupp som strategiskt hanterar dessa ämnen på uppdrag av företagens styrelser. Styrelsen omorganiserades i början av 2024 för att i så stor utsträckning som möjligt täcka hållbarhetsarbetet över destinationen.

De har också satt upp ytterligare mål: bland annat vill Andermatt Swiss Alps Group och Andermatt-Sedrun Sport AG bedriva sina verksamheter klimatneutralt till 2030, öka nöjdheten hos gäster och anställda och vara hållbart lönsamma som företag.

Höga växthusgasutsläpp

Andermatt Swiss Alps Group och Andermatt-Sedrun Sport AG har återigen räknat ut sitt gemensamma växthusgasavtryck 2023. Detta ökade med 55,8 procent jämfört med föregående år till 50 458,0 tCO2e*. Denna ökning beror på en intensiv byggfas i Andermatt Reuss, renoveringsarbeten på The Chedi Andermatt och investeringar i infrastrukturen för SkiArena Andermatt-Sedrun.

Utsläppen av växthusgaser från verksamheten 2023 var cirka 11 procent högre än föregående år.

Fler besökare och ökad resursanvändning

Fler gäster besökte destinationen Andermatt-Sedrun under 2023. Detta ledde direkt till en högre förbrukning av resurser jämfört med föregående år: överlag använde Andermatt Swiss Alps Group och Andermatt-Sedrun Sport AG mer fossila bränslen, mer vatten och mer energi för uppvärmning och kylning 2023.

Dessutom skickades mer avfall till förbränning. En ytterligare orsak till de högre siffrorna för bränsleförbrukning är en förbättrad datainsamling jämfört med föregående år. Elförbrukningen har minskat.

Fokus på energieffektivitet och klimatsmart mat

Företagen inom Andermatt Swiss Alps Group och Andermatt-Sedrun Sport AG vidtog även flera åtgärder under 2023 för att säkerställa en mer hållbar drift. Ett fokus låg på energioptimering. Till exempel genomförde Andermatt-Sedrun Sport AG samt hotellen The Chedi Andermatt och Radisson Blu Reussen olika optimeringar som en del av program för energieffektivitet och investerade i egen elproduktion samt modernisering av infrastruktur såsom system för snöproduktion.

Restaurangerna hos Andermatt-Sedrun Sport AG har utbildat sin personal i klimatsmart mat, utökat sitt utbud av vegetariska och veganska rätter och lanserat ”Klimalieblinge”, rätter med ett lägre växthusgasavtryck jämfört med motsvarande rätter med kött.

Andermatt Swiss Alps har tagit en kylanläggning i drift i delen Andermatt Reuss av byn, som levererar kylning från grundvattnet till hotell, restauranger och butiksområden. Detta har banat väg för hållbar kylning.

”Andermatt Responsible”

Initiativet Andermatt Responsible står för klimatsmart turism i Andermatt-regionen. Målet är att möjliggöra en turismverksamhet som sparar på resurserna. Andermatt Ansvarig 2023 progressrapport ger en överblick över CO2-avtrycket för Andermatt Swiss Alps Group och Andermatt-Sedrun Sport AG, de viktigaste miljöindikatorerna och aktuella ESG-projekt.

* Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått för att jämföra utsläppen av olika typer av växthusgaser baserat på deras globala uppvärmningspotential (GWP). CO2-ekvivalenten för en gas beräknas genom att multiplicera mängden gas i metriska ton med den associerade GWP-värdet. Till exempel är GWP-värdet för metan 25 och för lustgas 298, vilket innebär att utsläppen av en miljon ton metan eller lustgas motsvarar utsläppen av 25 respektive 298 miljoner ton koldioxid. Källor: Global Reporting Initiative och Eurostat.