Nyheter

50 miljoner till långsiktig hållbar utveckling i Skåne och Blekinge

Det blev resultatet av Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges sammanträde 12 april i Kristianstad för att fördela medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Projekten och förstudien som tilldelades medel fokuserar bland annat på innovationsfrämjande, utveckling av små- och medelstora företag och stärkt kompetens i Skåne och Blekinge. Under Strukturfondspartnerskapets sammanträde tilldelades totalt 3 projekt och förstudier medel.

Inom Europeiska regionala utvecklingsfonden fördelas cirka 47,5 miljoner kronor till två projekt och en förstudie vilka alla bidrar väl till regional utveckling.

Projekten ska bland annat främja lokal och regional konkurrenskraft, stärka näringslivets produktivitet och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande hållbara företag. Riktade satsningar görs för att stärka områden såsom digitalisering, bland annat inom AI, internationalisering, produktutveckling och grön omställning.

De prioriterade projekten är:

Affärsutvecklingscheckar (Region Skåne), 39 999 999 kr

AI Lab Blekinge (Blue Science Park), 6 763 099 kr

Den prioriterade förstudien är:

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge

För att säkerställa det regionala inflytandet över de pengar som kommer från EU genom Regionalfonden och Socialfonden+ så har det i Sverige bildats så kallade strukturfondspartnerskap (SFP). Skåne och Blekinge bildar tillsammans ett av åtta strukturfondspartnerskap i Sverige.

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinges uppgift är att tillsammans med förvaltande myndigheter, Tillväxtverket och ESF-rådet, besluta om vilka projekt som ska få finansiering inom de två regionala Skåne-Blekinge programmen för Europeiska Socialfonden+ (ESF+) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden). Programmen finansierar insatser som bidrar till tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge.

Mer information och kommande utlysningar

Strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge består av 23 ledamöter som representerar kommun och landsting/region, företrädare för arbetsmarknadens organisationer, berörda intresseorganisationer, föreningar och företrädare för de myndigheter som regeringen bestämmer.

Socialfonden+ Sydsverige har en kommande utlysning öppen 2 maj till 2 september.

Regionalfonden Skåne-Blekinge har en kommande utlysning öppen 12 augusti till 13 september.