Nyheter

Klimatomställningens påverkan på juridik och näringsliv accelererar

Klimatrelaterade frågor kommer in i nästan all juridik. Det är nya regelverk, energiomställning, koloxidutsläpp, miljöskydd, tvister men också gröna avtal, due diligence samt finansierings- och rapporteringskrav. Klimatjuridiken (1) ökar med växande styrka och en snabb kompetensökning krävs.

Under konferensen Law and Climate Change Summit den 18 april, arrangerad av JP Infonet och Climate Change Counsel, gavs många konkreta exempel på hur klimatomställningen inverkar på strategiska frågor för samhälle och näringsliv, både nationellt och på global nivå:

Klimatrelaterade tvister ökar stadigt och ett antal domar har nyligen publicerats. Det handlar bland annat om stämningar av regeringar och företag, investeringstvister och kommersiella tvister relaterade till övergången. Ett högaktuellt exempel är Aurora-målet (2).

Nya lagar inom hållbarhetsredovisning (3) sätter press på företagsledningar och styrelser att anta netto-noll åtaganden, vilket kräver en integrering av klimatmål i organisationens juridiska struktur och affärsavtal med exempelvis leverantörer och kunder.

Omställning till hållbar affärsverksamhet brådskar. Företagsledningarna behöver ändra strategier och kombinera lönsamhet med hållbarhet. Bolagsjuristerna har en avgörande roll att spela genom att bidra till att målen nås.

Även om den juridiska verktygslådan är omfattande, krävs det en accelererad kompetensutveckling för att möta de växande behoven inom klimatrelaterad juridik. Internationella organisationer och tjänsteföretag har en viktig roll att spela genom att erbjuda vägledning och resurser för att öka medvetenheten och förståelsen för dessa komplexa frågor.

Med tanke på den eskalerande klimatkrisen och den ökande efterfrågan på hållbara lösningar har klimatjuridiken blivit central i dagens juridiska landskap. Law and Climate Change Summit fungerade som en plattform för att lyfta dessa viktiga frågor och vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att bistå juristerna i de utmaningar och möjligheter som klimatförändringarna innebär.

Fotnot:

(1) ”Klimatjuridik” syftar på ramverket av internationell, EU- och nationell lagstiftning utformad för att mildra och hantera de negativa effekterna av klimatförändringar. Utöver det ramverket berör frågor relaterade till klimatförändringar även andra områden av lagstiftningen, och många jurister finner sig arbeta vid kärnan av den globala klimatövergången.

(2) Aurora-målet är en rättslig process i Sverige där ett antal barn och unga, representerade av organisationen Aurora, stämmer den svenska staten för dess bristande åtgärder mot klimatförändringarna. Syftet med målet är att tvinga regeringen att vidta mer omfattande och effektiva åtgärder för att minska utsläppen och bekämpa klimatkrisen. Aurora-målet är ett av de första målen i sitt slag i Sverige och har fått internationell uppmärksamhet för sin potentiella påverkan på klimatpolitiken och lagstiftningen.

(3) Lagstiftning. Inom ramen för EU:s gröna giv har omfattande regelverk antagits: EU-taxonomin, förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR) och det uppdaterade direktivet om företags hållbarhetsredovisningar (CSRD). Ett antal processer för att anta ytterligare lagstiftning pågår.