Nyheter

De är först i Sverige med elektrifierad rörspräckning

I Bergsjön kommer Kretslopp och vatten förnya dricksvattenledningar genom så kallad rörspräckning. Rörspräckning är en schaktfri metod och innebär att den befintliga ledningen skärs sönder samtidigt som det skapas en kanal för den nya ledningen som dras in. Det här projektet är unikt i Sverige med kombinationen av elektrifierad rörspräckning och biocirkulära polyetenrör. 

Dricksvattenledningarna under Stjärnbildsgatan och Merkuriusgatan i Bergsjön är från 1966 och behöver bytas ut för att hushållen ska fortsätta få ett gott dricksvatten i kranen. Kretslopp och vatten är först i Sverige med ett unikt miljövänligt projekt; elektrifierad rörspräckning med biocirkulära polyetenrör.

Detta är ett viktigt steg mot Göteborgs Stads mål om att vara en ekologisk hållbar stad med nettoutsläpp som är nära noll år 2030.

Traditionella projekt

Traditionellt sett utförs rörspräckning med maskiner som går på diesel eller bensin och rören är gjorda av oljebaserad råvara.

Förnybar el och elektrifierade maskiner

Alla maskiner som projektet använder ska gå på förnybar el; bland annat grävmaskin, lastbil och paddor som används för att jämna till marken. Där det inte är möjligt kommer hållbara biobränslen, biogas eller HVO användas.

– Genom att arbeta på det här sättet minskar vi VA-branschens klimatavtryck, erbjuder en bättre arbetsmiljö och ett innovativt arbetssätt. Det är viktigt att vi som beställare visar vägen mot grön omställning, berättar projektledare Malin Pettersson. På så vis minskar vi antalet transporter med lastbil, något som har en stor påverkan på miljön, berättar projektledare Malin Pettersson.

Biocirkulära rör

I det här projektet är rören av biocirkulär råvara. De biocirkulära rören har samma egenskaper som de rör Kretslopp och vatten vanligtvis använder. Men de biocirkulära rören bidrar med markant lägre klimatavtryck och minskad koldioxidmängd.

Genom att välja biocirkulära rör tar man tillvara på tillexempel uttjänt frityrolja, skogsavfall och slakteriavfall som annars gått till förbränning. Användningen av biocirkulära rör kommer resultera i att Kretslopp och vatten gör en koldioxidvinst på 8,1 ton koldioxid.

Återanvänder schaktmassorna

Projektet kommer även mellanlagra och återanvända jordmassorna från schaktgroparna som behövs för att genomföra spräckningsarbetet.

Kretslopp och vatten vill minska koldioxidavtrycket, minska buller och avgaser för de boende i närmiljön och använda innovativa lösningar för framtiden.

Projektägare

Kretslopp och vatten är projektägare och arbetet utförs i samarbete med ramavtalsleverantör Pollex AB, Göteborg Energi som levererar förnybar el till projektet och rörleverantör Hallingplast AB.

Miljö- och klimatprogram

I mars 2021 beslutade kommunfullmäktige om Göteborgs Stads nya miljö- och klimatprogram. Målbilden för programmet är att Göteborg ska ställa om till en ekologiskt hållbar stad och vara nära noll i klimatpåverkan år 2030. Alla förvaltningar och bolag ska bidra i arbetet.