Nyheter

Ny prognos: Batterikapaciteten i Sverige kan fyrdubblas under 2024

Den installerade batterikapaciteten kan öka med nästan 300 procent under 2024, till totalt cirka 2 200 MW. Det visar en prognos från energitjänsteföretaget CheckWatt som bygger på bland annat en enkät till 100 installationsföretag samt marknadsutvecklingen hittills i år.

– Utvecklingen drivs dels av att investeringar i batterier är lönsamt för ägaren och dels bidrar med stor nytta för samhället. Till exempel minskar batterier behovet av dyra nätförstärkningar genom att befintliga nätet kan utnyttjas effektivare och dessutom bli mer driftsäkert, säger Dan-Eric Archer, vd för Checkwatt.

I början av 2024 fanns uppskattningsvis cirka 560 MW installerad batterikapacitet i det svenska elsystemet, fördelat på hembatterier (360 MW), batterilager i fastigheter och industrier (100 MW) och storskaliga batteriparker (100 MW).

Uppskattningen av nuvarande batterikapacitet bygger på Skatteverkets statistik över installationer som fått grönt skatteavdrag, hur stor kapacitet som är ansluten till CheckWatts styrsystem och CheckWatts kunskap om marknaden.

Redan under 2024 kan batterikapaciteten fyrdubblas, till 2 200 MW, visar en kartläggning som CheckWatt har gjort.

Prognosen baseras bland annat på en enkätundersökning till cirka 100 partnerföretag till företag som installerar batterier.

– Prognosen är en relativt grov uppskattning men den ger en indikation på hur snabbt marknaden utvecklas just nu. Satsningar på batterilager kommer på plats snabbare och billigare än att bygga ut elnätet, så det borde ligga i våra politikers intresse att gynna utvecklingen,  fortsätter Dan-Eric Archer.

Elbehovet väntas öka kraftigt kommande år och på kort sikt är det framför allt vind- och solkraft som kan byggas ut för att möta det ökade behovet av el. Samtidigt bromsas anslutningen av ny elproduktion och nya elkunder av kapacitetsbrist i elnätet.

Enligt både Energiforsk och Sweco kan kostnaderna för att bygga ut elnätet uppgå till hisnande 1 000 miljarder kronor.

Batterier kan underlätta utbyggnaden av förnybar el och minska behovet av dyra nätförstärkningar genom att utnyttja det befintliga nätet effektivare. Batterier kan också väsentligt öka leveranssäkerheten i elsystemet genom att tillföra en del av den flexibilitet som krävs både för att säkerställa balans mellan elproduktion och konsumtion varje timme hela året, och för att säkra stabiliteten varje sekund.

Batteriernas roll i ett framtida elsystem har kartlagts av CheckWatt och presenteras i Batterirapporten som släpps senare under våren, där även prognosen över batteritillväxt presenteras.