Nyheter

MiTek: ”Hybridkonstruktioner är ett strategiskt utvecklingsområde i övergången till ett hållbart samhällsbyggande”

– Den självklara affärsidén, eller enkla grundfilosofin bakom detta, är förstås att ta tillvara de bästa materialegenskaperna för stål, trä och betong. På så sätt kan vi åstadkomma optimala lösningar för smarta byggkomponenter med bättre prestanda för akustik, ljud eller brand, samtidigt som vi blir resurseffektiva, säger Peter Koski, kommersiell direktör hos MiTek.

Kombinationer av material för mer optimerade och hållbara byggsystem är ett betydelsefullt område för att nå målen om klimatneutralitet under 2000-talet. Den enkla sanningen är kort och gott att kombinationer av material för olika byggdelar skapar system som överträffar de enskilda materialens prestanda och förmågor.

Vid ett intressant seminarium på Byggmaterialscenen på Nordbygg, så visade Peter Koski upp det väl beprövade golvbjälklaget Posi-Joisto, som ett exempel på ett smart och slimmad produktmix av trä och stål. Och som kan både reducera kostnader och förbättra klimatprestanda jämfört med konventionella bjälklagsystem.

Det finns således redan byggkomponenter på marknaden som är utvecklade hybridkonstruktioner, men utvecklingen behöver fortsätta.

Fokus på smarta lösningar

Efter två decennier av föga konstruktiv ”materialkamp” mellan stål-trä-betong och det faktum att träbyggnadstekniken nu får anses etablerad, måste en lösningsorienterad diskussion och strävan fokuseras på systemlösningar inom byggteknik.

Ett väsentligt område är förstås de bärande delarna i våra bostäder och byggnader. Det ställs allt högre krav på återbruk, cirkularitet och slimmade konstruktioner för minskad materialåtgång. I exemplet med golvbjälklaget Posi-Joist, så bidrar stålet med styrka och spännvidd, och trä med materialets låga vikt, träets utmärka egenskaper avseende värmeisolering och sist men inte minst – trä är förnybart

Att åstadkomma smarta kombinationer av material för maximal prestanda blir också allt viktigare när vi också eftersträvar att ”nyttja det redan byggda”, det vill säga bygger om eller bygger på nya våningar på befintliga fastigheter.

– Tveklöst växer kravställningarna generellt från beställare, och jag vill gärna understryka att det är en helt riktig utveckling. Därför är det viktigt att materialkampen läggs åt sidan och att vi eftersträvar de bästa byggsystemen och byggmetoderna framöver, säger Peter Koski.

Hybridkonstruktioner vid omsorgsfull renovering

Vid seminariet skulle också Klas Hagberg, VD för Vouwood och adjungerad professor i akustik vid Luleå tekniska universitet på Byggmaterialscenen, medverkat, men hade fått förhinder. Därför fick vi åhörare se Klas Hagberg framträda på en film, där golvbjälklaget Posi-Joist använts för att återuppbygga en 300 år gammal byggnad ”La Couronne i Cressieri Schweiz.

Behovet av innovativa konstruktionslösningar inom byggindustrin kommer av det faktum att byggsektorn svarar för ungefär 20 procent av koldioxidutsläppen och även i övrigt förbrukar stora materialmängder. Tanken är förstås att generera en klimatoptimering genom användning av trä som ”bas”.

Oavsett om det gäller nybyggnation, ombyggnation eller restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kommer smarta materalkombinationer att spela en viktig roll.

PÅ BILDEN: Hybridkonstruktioner för byggkomponenter skapar förutsättningar för hållbara totallösningar inom samhällsbyggandet

Bild: Mitek AB