Nyheter

Region Stockholm minskar utsläppen

Samtidigt som utsläppen i Sverige och länet i stort fortsätter Region Stockholm att minska sina utsläpp. Region Stockholms utsläpp av växthusgaser har minskat med 20 procent sedan 2019.

– När Tidöregeringen ökar utsläppen, och därmed förstör Sveriges gröna varumärke, tar Region Stockholm på sig ledartröjan för att sänka utsläppen, minska miljöpåverkan och nå klimatneutralitet redan 2035, säger Gustav Hemming (C), klimatregionråd.

Under 2023 var Region Stockholms direkta utsläpp av växthusgaser 163 000 ton koldioxidekvivalenter, jämfört med 204 000 ton 2019. Vår klimatpåverkan fortsätter att minska, bland annat tack vare mer förnybara drivmedel i sjötrafiken minskade utsläpp från trafikinvesteringar mer flergångsprodukter i sjukvården.

Samtidigt som utsläppen har en tydlig nedåtgående trend missar Region Stockholm målet (som är 21 procent) med en procentenhet.

– Nu lägger vi i en högre växel för att klara målet om 8-procentig utsläppsminskningstakt fram till 2035 då vi ska vara klimatneutrala. Det pågår ett stort arbete runtom i våra verksamheter för att ta fram Region Stockholms första klimathandlingsplan som ska staka ut vägen mot klimatneutralitet, fortsätter Gustav Hemming (C), klimatregionråd.

Som stor aktör i Stockholmsregionen kan Region Stockholm verka för att snabba på den hållbara omställningen, visa vägen och påverka utvecklingen i länet. Region Stockholm kommer fortsatt prioritera ökad elektrifiering, bränslekonvertering och energieffektivisering.

Kopplat till konsumtionsbaserade utsläpp kommer större fokus ligga på cirkularitet och att införa resurseffektiva flergångsprodukter samt på att minska textilsvinnet inom hälso- och sjukvården. Högt ställda hållbarhetskrav är i sig ett viktigt verktyg för att både sänka utsläppen och skapa efterfrågan på mer hållbara produkter och lösningar.

Region Stockholm genomför enorma investeringar för att bygga ut kollektivtrafiken i vilket klimatpåverkan ska minska.

Fakta

Region Stockholms årsbokslut behandlades på regionfullmäktiges sammanträde den 23 april 2024 och hållbarhetsbokslutet publicerades i samband med det.

Region Stockholms första koldioxidbudget, som beslutades i december 2023, konstaterar att hela organisationen behöver minska växthusgasutsläppen med 8 procent årligen för att nå klimatneutralitet till år 2035.

Några axplock ur Hållbarhetsbokslut 2023:

Omställningen av sjötrafiken är i full gång. Sedan 2019 har förbrukningen av det fossilfria bränslet HVO tredubblats i sjötrafiken och i april invigdes linje 84 där linjens två båtar går på 100 % fossilfritt bränsle.

Spårtrafiken drivs av förnybar el, busstrafiken drivs sedan flera år med biodrivmedel, och elbussar har börjat rullas ut.

Tre av fyra trafikinvesteringsprojekt över 50 mkr har haft mål om att minska klimatpåverkan med 15 procent. I rivningsprojektet Hornsbergs bussdepå har lösa föremål och byggnadsdelar kunnat återbrukas genom auktionsförsäljning, samtidigt som byggmassor har återbrukats för återfyllnad, vilket bidragit till att cirka 300 föremål sålts till ett försäljningsvärde på 2 miljoner kr.

Att få till stånd en cirkulär massahantering är en viktig fråga för klimatet och som dessutom har potential att bespara regionens bygg- och anläggningsprojekt belopp i miljardklassen. Region Stockholm och Länsstyrelsen tog tillsammans med andra aktörer i länet fram en regional masshanteringsstrategi under 2023.

Minskat textilsvinn inom sjukvårdsverksamheterna. Varje dag kasseras hundratals textilier på grund av mindre fläckar. Lappning av arbetsbyxor kommer att införas i större skala vilket kan innebära stora besparingar i kronor och koldioxidutsläpp.

Allt fler fossila skyddsförkläden inom sjukvården ersätts med cirkulära förkläden. Ett cirkulärt flöde av skyddsförkläden kan minska klimatpåverkan med cirka 66 procent jämfört med att använda skyddsförkläden av ny fossil råvara som förbränns.