Nyheter

Tengboms hållbarhetsrapport för 2023: Klimatomställningen driver digital innovation

Tengboms årliga hållbarhetsrapport är nu publicerad. Rapporten visar att företagets hållbarhetsarbete går i linje med det långsiktiga målet om klimatneutralitet 2045.

I rapporten lyfts flera exempel på projekt och verktyg som syftar till att gynna både branschen och samhället framåt. En kundundersökning visar positiv utveckling mot klimatneutralitet 2045 och en önskan om högre ställda branschkrav från politiker.

Ekonomins och de geopolitiska spänningarna fortsätter att utmana arkitektur- och byggbranschen. År 2023 präglades av hög inflation och en avvaktande investeringstakt inom bygg och fastigheter. Samtidigt har den eskalerande klimatkrisen satt hållbarhetsfrågan i fokus. Prioriteringen av klimatomställning och digital innovation är avgörande för framsteg inom arkitektur och bygg.

— Klimatomställningen driver digital innovation, säger Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på Tengbom. EU:s taxonomi och den gröna omställningen ställer nya krav för hela branschen. Det ger stora möjligheter till innovation inom hållbara byggmetoder och material, men också inom digitaliseringen och AI. Det öppnar också för fler samarbeten över branschgränser för att nå gemensamma mål. Ett exempel på det är utvecklingen av digitala standarder och krav för standardiserad och oavbruten hantering av data, som kan tillämpas i olika branscher.

En framträdande trend i årets rapport är att hållbarhet integreras mer omfattande i alla delar av arkitekturen och samhällsutvecklingen. Här ryms allt från energieffektivitet och användning av hållbara och cirkulära material till social hållbarhet.

Drivande i trenden är den ökade efterfrågan på gröna certifieringar som Miljöbyggnad, LEED och BREEAM, tillsammans med hårdare miljökrav från EU. Integrerade klimatsmarta och energieffektiva lösningar och anpassningsbara socialt hållbara miljöer blir hörnstenar i framtida uppdrag.

— För arkitektur- och samhällsbyggnadssektorn innebär dessa utmaningar och trender ett omfattande skifte mot mer hållbara, teknologiskt avancerade och flexibla lösningar, säger Jan Mattsson, VD på Tengbom. Genom att omfamna utvecklingen och bredda vårt erbjudande på Tengbom kan vi leda vägen mot en mer hållbar framtid. Det är dock avgörande att samtliga branschaktörer arbetar tillsammans. Då kan vi gemensamt möta utmaningarna med enad kraft. Då är vi som starkast.

Tengboms hållbarhetsrapport redovisar också en riskanalys från hösten 2023, där tre prioriterade riskområden identifierades: ekonomi, hållbarhet och digitalisering.

Riskerna med lågkonjunktur och utbredd osäkerhet i världen påverkar branschen genom prispress, minskad betalningsförmåga hos kunder samt ökade leverantörskostnader.

Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer synliga och riskerar att påverka hela branschen. För att hantera dessa utmaningar måste vi såväl ha insikt i dem som kraften att anpassa oss efter förändringar, vilket betonar vikten av att omfamna digitala lösningar som kan bidra till högre effektivitet och långsiktigt värde för både branschen och samhället i stort.

Highlights från rapporten:

60 procents minskning av Tengboms totala utsläpp sedan 2019

70 procent av Tengboms kunder tror att branschen kommer att nå målet om klimatneutralitet 2045

Trots optimism finns en rädsla bland kunderna att branschen inte når målet utan högre ställda branschkrav från politiker

Digitala tvillingar för kulturhistoriska byggnader har enorm potential för bevarande och framtidsäkring av byggnadsbeståndet

Arbetet med social hållbarhet bör omfatta all utveckling i staden, inte bara utsatta områden – det som gynnar en viss grupp kan också gynna fler