Nyheter

Ny WWF-rapport: ”Medlemsstater använder miljardbelopp av EU-stöd till aktiviteter som är skadliga för naturen”

En ny WWF-rapport visar att miljardsummor inom EU årligen gått till aktiviteter som är skadliga för naturen. EU:s resurser måste styras om till investeringar i natur- och klimat, menar WWF.

– Snart är det EU-val och vi behöver beslutsfattare som är beredda att fasa ut subventioner som riskerar att skada miljön och istället investera i naturen och den gröna omställningen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

­I en ny WWF-rapport uppskattas att medlemsstaterna kanaliserar mellan 34 och 48 miljarder euros per år i stöd till aktiviteter som skadar naturen. En summa som är cirka 20-30 gånger så hög som den svenska miljöbudgeten.

Dessa subventioner omfattar alla större sektorer av ekonomin, men huvuddelen går till jordbruket. Den gemensamma jordbrukspolitiken upptar en tredjedel av EU:s budget och har stor effekt på miljö och klimat. Nästa mandatperiod är avgörande för vilken jordbrukspolitik vi får efter 2027. Särskilt kritisk är rapporten till de arealbaserade inkomststöden inom jordbrukssektorn.

I rapporten görs en bedömning för EU som helhet, men inkomststöden inom jordbruket har inte haft en ensidigt negativ effekt för miljön eftersom det möjliggjort att jordbruk har kunnat bibehållas i områden med sämre odlingsförhållanden, som skogsdominerade landskap, bergstrakter och regioner med kort växtodlingssäsong. Igenläggning av jordbruk är ett av de största hoten mot rödlistade arter i Sverige.

–Men inkomststöden kommer också med en rad negativa effekter.  De ger höga markpriser och försvårar för unga bönder som vill starta nya företag. Vi behöver framåt använda våra gemensamma resurser för att finansiera den gröna omställningen av sektorn, säger Jenny Jewert, jordbruksexpert på WWF.

Enligt WWF bör inkomststödet istället föras över till miljö- och klimatåtgärder, och som ger ett positivt netto ekonomiskt för lantbrukarna. De nuvarande miljöstöden täcker knappt kostnaderna för arbetet. Att leverera ekosystemtjänster som pollinering, kolinlagring och vattenrening måste bli lönsamt för jordbruksföretagen. För att finansiera detta behöver vi en fortsatt stark CAP-budget, det vill säga en stark budget för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Även inom sektorer som fiske och infrastruktur på land och i vatten bidrar EU-stöd till miljöfarliga aktiviteter. Samtidigt finns ett stort budgetunderskott för investeringar i naturen. Enligt en studie initierad av EU-kommissionen behövs minst 48 miljarder Euro årligen för att finansiera åtgärder av jordbrukare, markägare och kustsamhällen för att skydda och restaurera natur.  WWF vill ha en lagstiftning som styr om alla miljöskadliga subventioner på nationell och EU-nivå och att de i stället gynnar den gröna omställningen. 

 WWF vill att EU:s och medlemsstaternas investeringar i naturen fördubblas till minst 50 miljarder euro per år. Utfasning av miljöskadliga subventioner med hänsyn till resurssvaga hushåll och småföretag skulle istället kunna bidra till investeringar i natur och miljöstöd för jordbruk, säger Emelie Nilsson, expert biologisk mångfald på WWF.

Läs rapporten här.

Foto: Martin Klass