Nyheter

Stabil handläggningstid för prövning av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

Verksamheter som påverkar miljön ska prövas för att säkra människors hälsa och miljön. Räknat på medianvärdet tog en sådan prövning i domstol 14 månader förra året. För fjärde året i rad har Naturvårdsverket sammanställt statistik för prövning av tillstånd om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag sammanställt statistik om handläggningstider för prövning av miljötillstånd för verksamheter som påverkar miljön enligt miljöbalken.

– Miljöprövningens syfte är skydda människors hälsa och miljön genom att verksamheter som påverkar miljön prövas på ett effektivt och rättssäkert sätt, säger Karolina Ardesjö Lundén, chef på miljöskyddsenheten. Miljöprövningen ska också säkerställa att allmänheten får insyn och möjlighet att påverka och att vi i Sverige följer rättsliga åtaganden internationellt och inom EU.

Statistikredovisningen redogör för antal mål och ärenden och för hur lång tid miljötillståndsprövningen har tagit. Den omfattar både nya ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, och ansökningar om ändring och ansökan om dispens enligt industriutsläppsdirektivet IED.

– Handläggningstiderna för prövning både i mark-och miljödomstol och miljöprövningsdelegationerna ligger på en stabil nivå, säger Ian Kindstrand, miljöjurist på miljöskyddsenheten. Ungefär fyra av fem ansökningar beviljas tillstånd.

Några resultat från rapporten

Mark- och miljödomstolarna meddelade ett första avgörande för 47 mål om ansökan om tillstånd och ändringstillstånd under 2023. Av dessa fick 37 ett beslut som innebär att ansökan om tillstånd beviljades.

Av de 193 mål som berörde vattenverksamhet i mark- och miljödomstolarna som avslutades 2023 beviljades 166 tillstånd, vilket motsvarar 86 procent.

83 procent av de 443 ärendena i miljöprövningsdelegationerna beviljades tillstånd.

Handläggningstiden för prövning av miljöfarlig verksamhet i mark- och miljödomstolarna varierade beroende på typ av ärende. Medianvärdet var 428 dagar vilket är i linje med tidigare resultat och något kortare än 2022 då medianvärdet var 474 dagar.

Motsvarande medianvärde för miljöprövningsdelegationerna är 335 dagar. För verksamhetstypen kraftverk, dammar och dämningar var medianen för prövning 429 dagar.

Samlad statistik om miljöprövning för 2023 (pdf)