Nyheter

Revelop säkrar 2,4 miljarder för ny fond och förvärvar elva fastigheter

Revelop har säkrat utfästelser på över 2,4 miljarder kronor för sin senaste value-add fond Revelop VI. Samtidigt görs de första förvärven i fonden. Totalt elva fastigheter i två olika transaktioner. Den ena gäller ett portföljförvärv från Castellum till ett värde på cirka 900 miljoner kronor.

Institutionella investerare har visat stort intresse under kapitalanskaffningen till Revelop VI, den låga aktiviteten på kapital- och transaktionsmarknaden för fastigheter till trots. Kapitalet på över 2,4 miljarder kronor kommer från en mix av investerare i Revelops tidigare fonder och nya investerare. Totalt står utländska investerare för en majoritet av kapitalet.

– Jag är väldigt glad och tacksam över förtroendet från både befintliga och nya investerare. Att vi trots det mycket utmanande klimatet för kapitalanskaffningar under relativt kort tid har lyckats resa vårt största fond hittills visar på stor tilltro för oss och vår affärsidé, säger Revelops koncernchef Thomas Sipos.

Utöver Revelops ständiga förmåga att skapa överavkastning ska intresset för att investera i den nya fonden ses i ljuset av attraktiv prissättning i den svenska fastighetsmarknaden. Även kommande offentliga investeringar i samhällsviktiga funktioner, den pågående elektrifieringen av det svenska samhället, infrastruktursatsningar och återindustrialisering bidrar till att skapa intressanta tider för värdeskapande investeringar i svenska fastigheter.

Revelop har rivstartat den nya fonden genom att direkt dra nytta av den rådande marknadssituationen. I två enskilda transaktioner förvärvas totalt elva tillgångar om 70 000 kvadratmeter, motsvarande 1 miljard kronor i fastighetsvärde. En av transaktionerna gäller ett portföljförvärv från Castellum med fastigheter i delmarknader med stort förändringstryck i Stockholm och Göteborg.

– Dessa förvärv är ett resultat av vår proaktiva investeringsstrategi, marknadskännedom och fokus på utvalda delmarknader. Vi söker aktivt efter fastigheter med värdeskapandepotential på delmarknader med stark strukturell tillväxt. Vi fortsätter nu att aktivt leta nya investeringar och förvärva underförvaltade tillgångar; säger Thomas Sipos.

Fokus ligger på befintliga fastigheter med stor utvecklingspotential i Sveriges tre storstadsområden. Revelop förlänger livet på byggnader och tar fastigheterna på en resa från brunt till grönt. På så sätt undviks nybyggnation som direkt- och indirekt står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp.

Det handlar om fastigheter med industriell eller blandade användningsområden och samhällsfastigheter belägna i områden med stort förändringstryck där Revelop sedan arbetar med att förädla och i vissa fall förändra användningsområde för att göra fastigheterna mer relevanta.

Fastigheterna framtidssäkras genom olika hållbarhetsinitiativ inklusive förbättrad energiprestanda och miljöcertifieringar vilket leder till betydande minskning av koldioxidavtrycket, samtidigt som utvecklingen bidrar till att förbättra den sociala miljön i fastigheternas omedelbara närhet.