Nyheter

Utmaning att hitta grön kompetens

Den gröna omställningen leder inte till att jobb försvinner. Utmaningen blir istället den ökade efterfrågan på grön kompetens. Något som märks i norra Sverige redan idag. Det visar en ny kunskapsöversikt från Tillväxtanalys.

Sverige genomgår just nu en grön omställning mot en mer hållbar ekonomi. Dels för att uppnå klimatmålen, dels för att främja svensk konkurrenskraft. För vissa företag blir omställningen odramatisk, för andra är det en stor utmaning.

I kunskapsöversikten Grön omställning och kompetensförsörjning har Tillväxtanalys studerat hur arbetsmarknaden påverkas av den gröna omställningen; hur effekten blir på olika branscher och vilken typ av kompetens som kommer att efterfrågas.

Resultaten i studien visar att antalet nya jobb, som en direkt följd av den gröna omställningen, är relativt få. Inom utsläppsintensiva branscher väntas antalet arbetstillfällen gå ner något, men vägs upp av ökad efterfrågan på arbetskraft i mer miljövänliga branscher.

Idag återfinns en hög andel av gröna jobb i Sverige framförallt kring storstäderna, men också i Norrbotten, Västerbotten och Östergötland. Det är också i dessa regioner som antalet gröna jobb väntas öka, framförallt i branscher som energi och batteritillverkning.

– Vi ser att efterfrågan på grön kompetens ökar. Kompetensutveckling och vidareutbildning kommer därför att vara viktigt för att klara av att möta efterfrågan på rätt kompetens, säger Lovisa Högberg, analytiker, Tillväxtanalys.

De regionala förutsättningarna lyfts fram som en utmaning. För norra Sverige nämns den geografiska matchningen som ett hinder med tanke på den stora efterfrågan på arbetskraft och det demografiska läget.

I rapporten lyfts ett antal rekommendationer fram, bland annat att staten behöver stötta kompetensutveckling och omställning av arbetskraft i de branscher där det behövs samt stödja internationell rekrytering till bristyrken.

– Staten behöver följa utvecklingen noga så att man kan ha en helhetssyn och samordna kompetensförsörjningsbehov men också underlätta arbetskraftsmigration, avslutar Lovisa Högberg.

Läs hela rapporten på

tillvaxtanalys.se