Nyheter

IVA i ny rapport: Grön omställning kräver ny mineralstrategi

Sverige behöver en ny mineralstrategi för att hantera den ökade utvinning av metaller och mineral som omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle innebär. Strategin behöver ta de ökade behoven som utgångspunkt och hantera de mål- och intressekonflikter som dessa medför. Inte minst behöver samhällen med gruvverksamhet kompenseras bättre än idag.

Det konstaterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i en ny rapport.

– Arbetet som just inletts inom Regeringskansliet behöver resultera i en tydlig, ambitiös och långsiktig mineralstrategi. En sådan är nödvändig för att Sverige fullt ut ska kunna ta sitt ansvar och bidra till att säkra försörjningen av kritiska metaller och mineral inom EU. Strategin måste också ge effektivare tillståndsprocesser och innehålla åtgärder för att öka lokalsamhällets acceptans för gruvbrytning, säger Gert Nilson, IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen.

Mineralstrategi för en ny verklighet

Trots att Sverige är en ledande gruvnation i Europa som står mitt i diskussionen om ökad utvinning av metaller och mineral saknar vi fortfarande en aktuell mineralstrategi. Andra stora gruvnationer som Australien och Kanada har redan tagit fram nya strategier som täcker in en rad olika politikområden. I Sveriges strategiarbete kommer EU-direktivet Critical Raw Materials Act (CRMA) vara ett ramverk. Det nya EU-direktivet syftar till att säkra tillgången på kritiska råmaterial.

En utmaning för Sverige är vilken aktiv roll vi väljer i EU-arbetet och hur vi väljer att prioritera en rad frågor:  

Importberoende: Europa och Sverige är starkt beroende av import av kritiska metaller och mineral från ett fåtal länder. En ny strategi bör ange hur Sverige ska bidra till att nå de EU-gemensamma målen att öka utvinningen och minska importberoendet.

Forskning och innovation: Utvinningen av de ”nya” mineralerna, som krävs för grön teknik, kräver nya processer och metoder. Strategin bör ge stöd till forskning och innovation för att öka Sveriges konkurrenskraft.

Cirkulär ekonomi: Stärkta cirkulära flöden och ökad återvinning är av avgörande betydelse för en hållbar försörjning av metaller och mineral. Strategin bör stimulera investeringar i ökad cirkularitet.

Mål- och intressekonflikter: Ökad utvinning medför sociala utmaningar och risker för negativ miljöpåverkan. Strategin bör innehålla åtgärder för att tillgodose viktiga men motstridiga intressen, minska miljöpåverkan och främja acceptansen för utvinning av metaller och mineral.

Debatten om tillståndsprövningar behöver vidgas

Tillståndsprocesser för utvinning av metaller och mineral kritiseras ofta i debatten för att ta för lång tid och vara komplicerade. IVA anser att perspektivet behöver vidgas.

– Tillståndsprövningarna är vårt demokratiska redskap för att hantera svåra intresse- och målkonflikter, så vi får ha respekt för att de är komplicerade. Men det går att göra dem mycket effektivare utan att tumma på kraven. Ett enkelt exempel är att vara mera strikta med tidplanerna. Andra viktiga åtgärder skulle vara att stärka myndigheternas resurser och handläggarnas kompetens och framför allt att i lagstiftningen förtydliga vad som krävs och vilka roller olika myndigheter ska ha, säger Gert Nilson.

Tydligare nationella riktlinjer

Miljöprövningarnas syfte är att hantera lokal påverkan av miljöfarlig verksamhet medan det ofta är nationella så kallade riksintressen som konkurrerar om markanvändningen. Miljöbalken ger också utrymme för att göra avvägningar mellan olika typer av markanvändning, men idag saknas det tydliga riktlinjer från riksdag och regering.

– Det är ofta riksintressen som mineralfyndigheter, renskötsel, friluftsliv och totalförsvar som kommer i konflikt med varandra och som idag ska hanteras på lokal nivå. Det fungerar inte. Det behövs betydligt tydligare politisk vägledning för att nationella prioriteringar ska få genomslag, säger Gert Nilson.

Sverige avviker också från sina nordiska grannländer när det gäller ekonomisk kompensation dem som påverkas av gruvverksamhet.

– I Finland och Norge får lokalsamhället kompensation för till exempel gruvdrift, vilket ökar acceptansen rejält. Samtidigt är det viktigt att inte kostnaderna för gruvdrift ökar, så det handlar om att omfördela vart skatter och avgifter tar vägen, säger Gert Nilson.

Ladda ner rapporten

Läs mer och ladda ner rapporten Ökade behov av metaller och mineral – strategier, mål- och intressekonflikter.