Nyheter

Utmaningen med dagvattenhantering: ”Ett riktigt teknikintensivt och ingenjörsmässigt projekt”

Miljöförändringar har lett till nya krav och regler inom fastighetsbranschen. Ett sådant krav ställdes på en av NREPs och Logicenters fastigheter i Järfälla, en logistikanläggning där det blev nödvändigt att sänka dagvattenutsläppen med 70 procent.

– Det har varit ett riktigt teknikintensivt och ingenjörsmässigt projekt där vi ser till att begränsa mängden dagvatten som släpps ut, berättar Jonathan Hall, projektledare på Fastighetsägarna Service.

Utmaning med dagvattenhantering

Utmaningen i projektet handlade bland annat om att sy ihop alla komponenter till en enda sammanhängande enhet.

– Vi pratar om allt från hundratals brunnar på industrifastighetens tak till dagvattenmagasin som ser till att vi kan begränsa utsläppen av dagvatten. Riktigt fin ingenjörskonst. I projektet identifierade vi flera potentiella lösningar på problemet, däribland möjligheten att använda pumpgropar eller en omdesign av takets vinkling – men där vi istället valde att hantera dagvattnet via parkeringsplatsen, säger Jonathan Hall.

Det innebär att dagvattenrören grävs ner under marken och kopplas samman runt fastigheten, vilket skapar ett stort vattenmagasin under parkeringsplatsen. Det är en metod som fungerar likt en stenkista, där vattnet samlas i ett facksystem och sedan sakta släpps ut i en takt som omgivningen kan hantera.

– Vi levererar en bättre produkt än många stora konsultbolag eftersom vi verkligen förstår fastighetens specifika krav och utmaningar, säger Jonathan Hall.

Minskad belastning på reningsverk

Översvämningar till följd av kraftiga regn i kombination med feldimensionerad dagvattenhantering sker allt oftare och till allt högre kostnader. Det är därför avgörande för fastighetsägare att se över sin dagvattenhantering. Dagens teknik tillåter återanvändning av dagvatten för behov som toalettspolning – en innovativ lösning för hållbarhet.

– Vi försöker ständigt förbättra oss och hitta nya innovativa lösningar för att bygga och förvalta fastigheter. Med Fastighetsägarna Service hjälp kunde dagvattenutsläppet för vår fastighet begränsas med upp till 70 procent jämfört med tidigare. Det bidrar inte bara till miljöns välmående utan reducerar även belastningen på reningsverk, säger Jonas Kennerhed, förvaltningschef för Nreps logistikverksamhet Logicenters.