Nyheter

Kommuner erbjuds utbildning i högkvalitativ plaståtervinning

Kommunerna har sedan tidigare en betydande roll i omställningen till en cirkulär ekonomi. Från 2024 ansvarar de dessutom för insamlingen av plastförpackningar från hushåll – ett område som kräver sin kunskap. För att möta upp det stora kunskapsbehovet som finns om högkvalitativ plaståtervinning och återvinningssystemet har Svensk Plaståtervinning beslutat sig för att erbjuda utbildande insatser till landets 290 kommuner.

Med den nya förordningen om producentansvar för förpackningar har kommunerna en skyldighet att ta fram lättillgänglig information till hushållen och de verksamheter som har valt kommunal insamling.

— Det är ett otroligt tryck från i stort sett alla kommuner just nu. Det här är ett område som är helt nytt för många, och som kräver sin kunskap. Vi har därför bestämt oss för att möta upp och bland annat erbjuda utbildande besök på Site Zero, säger VD Mattias Philipsson.

Ett flertal besöksmöjligheter kommer erbjudas kommunerna under hösten. Besökarna får lära sig om plaståtervinningssystemet, vikten av avancerad sortering och separat återvinning, samt hur de kan kommunicera med kommuninvånarna om vikten av källsortering.

Det sistnämnda är avgörande för hur mycket som kan återvinnas.

Trots att nio av tio konsumenter tycker det är viktigt att källsortera förpackningar slängs mer än hälften av alla plastförpackningar som sätts på marknaden i hushållsavfallet. Det går till förbränning i onödan och genererar utsläpp. Konsekvensen är att samhället fortsatt blir beroende av fossila resurser för att producera ny plast.

Dessutom visar plockanalyser att ungefär en femtedel av det som samlats in har sorterats fel.

— Site Zero är nu i drift och ”står och väntar” på konsumenternas plastförpackningar. Att de samlas in är en förutsättning för återvinning och minskad klimatpåverkan. Vi måste nå ut till människor och hjälpa dem att källsortera rätt. Här har kommunerna ett stort ansvar, deras kommunikation måste vara korrekt och nå ut brett för att vi ska få till ett förändrat beteende, säger Mattias Philipsson.

9 av 10 insamlade plastförpackningar till Site Zero

Majoriteten av alla plastförpackningar från svenska hushåll som samlas in kommer till Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala. Här finns en avancerad sorteringsprocess som möjliggör högkvalitativ materialåtervinning och cirkulära plastströmmar.

— Vi är en av få aktörer i Europa som erbjuder den här typen av avancerad sortering och högkvalitativ materialåtervinning. Det skapar förutsättningar för att materialet ska kunna bli en ny plastförpackning eller produkt av samma kvalitet om och om igen, menar Mattias Philipsson.

Hela 9 av 10 av de insamlade plastförpackningarna från hushåll kommer till Site Zero.

Kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige, välkomnar initiativet och hoppas att många besöker Site Zero för en djupare förståelse för plastens livscykel.

— Det här ger kommunerna bra underlag för att kommunicera med medborgarna och möjliggöra mer och bättre sortering. Vi kan nå högre upp i avfallstrappan tillsammans. Det här ger också en stark grund nu när den fastighetsnära insamlingen byggs ut, både för kommunerna och Svensk Plaståtervinning. Det säger Tony Clark, VD för Avfall Sverige.