Nyheter

Bjerking har genomfört solcell- och energidelningsprojekt för Upplands Väsby

Bjerking har på uppdrag av Upplands Väsby kommun och Väsbyhem utfört ett antal utredningar kopplade till solenergisystem, energilager och energidelning mellan fastigheter. Arbetet genomfördes under senhösten och färdigställdes under december 2023.

Upplands Väsby kommun och Väsbyhem har låtit Bjerking utreda möjligheten till att gemensamt uppföra en solcellspark samt möjligheten att dela annan egenproducerad solenergi mellan kommunen och Väsbyhem.

Möjligheterna för Upplands Väsby kommun och Väsbyhem att anlägga en solcellspark på kommunens mark är goda men kräver ett omfattande, förberedande arbete för val av mark med fokus på frågor rörande miljö, elnät och ägandeform. Då investeringen och arbetsinsatsen är så pass omfattande och riskerna ej försumbara kan alternativa former såsom ett långsiktigt avtal om inköp av el och arrendeavtal med en tredje part vara att föredra. Miljöpåverkan är högst platsberoende och på förhand svårbedömd.

– De här har varit ett intressant uppdrag, säger Andreas Ceder, uppdragsansvarig och energikonsult på Bjerking. Upplands Väsby kommun visar proaktivt engagemang vilket är fördelaktigt eftersom det inte finns någon färdig mall för hur vi ska hantera dessa frågor.

Under arbetet undersöktes huvudsakligen de olika möjligheterna att dela energi mellan olika typer av fastigheter, dels inom respektive aktörs egna bestånd, dels mellan kommunen och det kommunala bolaget.

De huvudsakliga metoderna som studerades var fysisk delning genom icke-koncessionspliktiga nät, sektorkopplade lösningar där byggnader i stället för att kopplas ihop elektriskt delar gemensamma värmelager. Även mer administrativa former av delning genom olika typer av energigemenskaper studerades samt olika alternativ för gemensamt ägande av en solcellspark.