Nyheter

Framtidens extrema väder kräver cirkulära lösningar

Sveriges ökande extrema väder blir alltmer uppenbart, där siffror från SMHI visar att 2023 slog flera nya rekord gällande mängden nederbörd. Hos Wavin har man länge specialiserat sig på system för dagvattenhantering, där man inte bara vill avlägsna vatten – utan även hitta lösningar som tar vara på det. Vatten är en viktig resurs och det behövs därmed cirkulära åtgärder för att anpassa sig till framtida väderförhållanden.

Förra året präglades världen av både översvämningar och torka. Globalt var 2023 det varmaste året någonsin, samtidigt som vi i Norden fick uppleva förödande krafter från stormar och översvämningar.

Vidar Handal, Nordic Product Manager UCR hos Wavin, är väl förtrogen med förändringarna i den nordiska vädersituationen.

– Väderförändringar med långa kalla perioder och plötslig snösmältning leder till ovanliga vattenströmmar. Från översvämningar i källare till intensiva regnskurar, även på vintern, gör att det nordiska vädret blir mer oförutsägbart och intensivt. Att samla in och återanvända vatten för icke-drickbara ändamål är nu fokus, till skillnad från historisk praxis med bara avledning av vatten, berättar Vidar Handal och fortsätter:

– I Norden saknas en vilja att utnyttja regnet som en resurs. Att använda behandlat dricksvatten till toaletter, biltvätt och liknande är inte bara onödigt – det är olyckligt. Dagvattensystem bör inte bara vara avloppssystem, utan också källor till icke-drickbart vatten. Genom att ändra vår syn på dagvatten och se det som en resurs, kommer vi att säkra framtiden med lösningar som både hanterar de stora regnmängderna och samtidigt inte slösar bort potentiella resurser.

Slösa inte med vattnet

På Wavin ser man vatten som en extremt viktig resurs. Därför försöker företaget alltid att tänka cirkulärt när de letar efter lösningar för dagvattenhantering, både på tak- och marknivå.

– Vi har lösningar där vi tänker längre än att bara fördröja eller infiltrera vattnet när det kommer. Vi ser också på hur det kan användas. Våra taklösningar fokuserar på hur vi kan använda dagvatten, som är relativt rent, för icke-drickbara ändamål som exempelvis toalettsköljning och bevattning av växter. PolderRoof är en av våra taklösningar med datastyrda ventiler som säkerställer att vatten släpps ut om det behövs, berättar Vidar Handal och fortsätter:

– På marknivå har vi kassettlösningar som Aquacell och Q-Bic Plus, där vi på samma sätt som med taklösningarna kan styra vattenmängden i magasinen baserat på väderdata. På så sätt blir det inte översvämning i systemen och vi kan dessutom planera utsläpp för att undvika översvämningar. För situationer där man vill leda bort vattenmängder har vi rör som kan leda vattnet bort från vägarna, så att vi undviker de kända situationerna med vägskador, översvämningar och trafikproblem vid skyfall och liknande.

Det gröna kan också användas för att hantera det blå

Att ett träd bidrar med biologisk mångfald, skugga och estetik i städerna är inte något nytt. Träd är också en aktiv del i hanteringen av dagvatten, där de största träden kan dricka över 300 liter per dygn. Men ett känt problem med träd i stadsmiljön är rötter som tränger upp från asfalten, vilket både skapar farliga vägar och dåliga tillväxtförhållanden för träden. Här har Wavin hittat ett alternativ som skapar möjlighet för att få in träd i stadens asfaltdjungel.

– Vi har system som bidrar till friska träd i stadsmiljön som i sig själva kommer att bidra till mer skugga, fågelliv och trevligare städer att vistas i. TreeTank erbjuder ett säkert sätt för träd att växa sig stora, där rötterna växer i icke kompakt jord utan att trädet störs av trafik och asfalt. Samtidigt säkrar TreeTank-systemet också bärigheten för trafikerade ytor, vilket förhindrar ojämnheter som hål i vägen och bidrar till en hållbar och funktionell trafikyta, förklarar Vidar Handal.

Färre översvämningar – lägre vattenräkning

Förutom att minimera skador vid översvämningar och torka har Wavins vattenlösningar också en direkt positiv konsekvens för invånarnas vattenräkning.

– Vatten och avlopp i Sverige är baserat på självkostnadsprincipen, det är slutkunden som betalar. Om produktionen av vatten minskar, sänks också den kommunala avgiften. Genom att använda vattnet lokalt och inte bara släppa ut det blir det mindre vatten som behöver renas. Det kostar att producera dricksvatten och då kan man istället använda de sparade medlen till andra saker, berättar Vidar Handal och avslutar:

– Svenska klimatprognoser förutspår en generell ökning av nederbörden i hela landet. Bra dagvattenlösningar är av högsta prioritet eftersom det skapar många följdskador. Men när man väl investerar i dessa dagvattenlösningar bör man också lägga till lite extra och få en lösning som inte bara löser ett dagvattenproblem utan också ett vattenförsörjningsproblem – och som bidrar till en grönare och trevligare stadsmiljö.