Nyheter

Villaägarna: ”Boverkets förslag om ändring i klimatdeklaration måste stoppas – notan hamnar på bostadköparna”

Boverket har lämnat förslag för införande av gränsvärden för klimatdeklarationer till byggnader. Villaägarnas Riksförbund har i remissvar avstyrkt förslaget utifrån det omfattande byråkratipåslaget som beräknas medföra att kostnaderna för byggaktörerna ökar med mellan 1 till 5 procent av byggproduktionskostnaden.

Vid en kostnadsökning motsvarande 5 procent beräknas byggandet minska med 1,2 procent samtidigt som hyrorna ökar med 4 procent.

– I slutändan kommer bostadsköparna behöva ta slutnotan och ungas inträde på bostadsmarknaden försvåras. Men det finns skäl att även vara orolig för en redan ansträngd byggbransch, säger Jonathan Lindgren från Villaägarnas Riksförbund

– Inför regeringen ett sånt här förslag står det i stark kontrast till att regeringen samtidigt inför regelförenklingsråd och säger sig vilja bekämpa ökad byråkrati, fortsätter Jonathan Lindgren.

– Stora delar av vårt villabestånd är byggt med tegel. Det finns kommuner i Sverige som i särkrav kräver fasader i tegel. Samtidigt medför de gränsvärden som kommer av det aktuella förslaget att det blir oerhört kostsamt, kanske affärsekonomiskt omöjligt att fortsatt bygga i tegel framöver, avslutar Jonathan Lindgren.

Det nu aktuella förslaget ämnar utöka deklarationen till att introducera ett gränsvärde för utsläpp som inte får överstigas. Gränsvärdet föreslås omfatta samtliga byggdelar av en byggnad från grunden. För småhus föreslå ett gränsvärde motsvarande 180 kg CO2e/m2 BTA.

Implementering av förslaget då hela byggnadens livscykel inkluderas i klimatdeklarationen sätts till 2027. Nyttan av klimatdeklarationer som inkluderar övriga livscykelskeden utöver byggskedet i gränsvärdet beskrivs av Boverket som begränsad.