Nyheter

Nya regler för effektiv tillsyn av europeiska gröna obligationer

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ska säkerställa en effektiv tillsyn över emittenter som erbjuder miljömärkta obligationer.

EU:s förordning om europeiska gröna obligationer inför en frivillig standard för obligationer som finansierar miljömässigt hållbara verksamheter. Emittenter som vill använda beteckningen ”europeiska gröna obligationer” måste uppfylla vissa krav, bland annat att de lånade medlen används för verksamheter som bidrar till en hållbar omställning.

Syftet med förordningen är att stödja EU:s klimat- och miljömål samt att förhindra grönmålning.

EU-förordningen förutsätter att vissa nationella lagstiftningsåtgärder vidtas. I lagrådsremissen föreslås därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen.

Den nya lagen innehåller bland annat bestämmelser om:

Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter

Ingripanden och sanktioner vid överträdelser av EU-förordningen

Avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt förordningen

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 21 december 2024, vilket är samma dag som EU-förordningen börjar tillämpas.