Nyheter

Sveriges klimatutsläpp minskade med två procent under 2023

Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade med två procent 2023 jämfört med 2022. Minskningen beror framför allt på lägre utsläpp från industrin och el- och fjärrvärmesektorn till följd av lågkonjunktur och lägre elpriser. Övriga sektorer hade också något minskade utsläpp förutom utsläppen från arbetsmaskiner som ökade.

De totala utsläppen uppgick 2023 till 44,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en minskning på cirka en miljon ton jämfört med 2022. Detta framgår av preliminär statistik för territoriella utsläpp, det vill säga utsläpp inom Sveriges gränser, under 2023 som Naturvårdsverket publicerar idag. Jämfört med 1990 så har utsläppen minskat med 38 procent.

– Utsläppen har fortsatt att minska inte minst inom industrin och el- och fjärrvärme som ingår systemet med EU:s handel med utsläppsrätter. Takten har avtagit mot året innan då framför allt inrikes transporter och arbetsmaskiner bidrog till en kraftig minskning säger Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket. 

I Sverige står något förenklat industrin och transporterna för varsin tredjedel av utsläppen. Resterande tredjedel kommer bland annat från jordbruket, el och fjärrvärme samt arbetsmaskiner, såsom gräsklippare och traktorer. Mellan år 2022 och 2023 minskade utsläppen i alla sektorer förutom arbetsmaskiner som hade högre utsläpp.

Utsläppsminskningen i industrin år 2023 motsvarade cirka 0,5 miljoner ton. Det var utsläppen från cementproduktion och inom järn- och stålindustrin som minskade mest, främst till följd av minskad produktion på grund av konjunkturen. El- och fjärrvärmesektorn minskade med omkring 0,3 miljoner ton, trots kallare väder 2023, jämfört med 2022 och därmed ett större uppvärmningsbehov. En orsak till minskningen var att fossil elproduktion minskade på grund av låga elpriser.

Utsläppen från inrikes transporter minskade med en procent jämfört med 2022. Inom vägtrafiken ökade utsläppen från lastbilar trots minskad trafik, vilket beror på en lägre andel biodrivmedel i diesel jämfört med 2022. Utsläppen från personbilar minskade däremot med drygt 2 procent samtidigt som personbilstrafiken var oförändrad. Ökad elektrifiering och en högre andel biobränsle i bensin var orsaken till utsläppsminskningen.

– Kraven på inblandning av biodrivmedel enligt reduktionsplikten var desamma 2022 och 2023, men leverantörerna kan uppfylla plikten på olika sätt vilket förklarar att användningen av biodrivmedel kan vara lägre än kraven ett visst år. Exempelvis kan ett överskott flyttas från föregående år eller så kan inblandningen i diesel minska om den ökar i bensin, säger Frida Löfström klimatanalytiker på Naturvårdsverket. 

Utsläppen från arbetsmaskiner ökade med 5 procent mellan 2022 och 2023 vilket i huvudsak beror på att arbetsmaskiner i hög utsträckning använder diesel, som under 2023 haft en lägre andel biobränsle. Övriga sektorer hade alla en liten utsläppsminskning. För vissa sektorer är dock samtliga underlagsdata inte tillgängliga ännu, vilket innebär att resultatet kan komma att förändras något till den slutliga statistiken i december 2024. Ingen ny statistik över nettoupptaget i skog och mark för 2023 är tillgänglig ännu och nya siffror kommer att redovisas senast i december 2024.

Vägen mot klimatmålen

Sverige har ett långsiktigt nationellt klimatmål och etappmål till 2030 och 2040. Sverige har även ansvar att bidra till EU:s mål till 2030 för både utsläpp utanför EU:s utsläppshandel (den så kallade icke-handlande sektorn) samt för upptag i skog och mark. Naturvårdsverkets senaste bedömning av utsläppsutvecklingen i relation till målen gjordes i mars 2024 i vårt underlag till regeringens kommande klimatredovisning.

Även statistikmyndigheten SCB publicerar preliminära utsläpp

SCB publicerar statistik över den svenska ekonomins utsläpp, vilka publicerades den 29 maj. Statistiken är uppbyggd med Nationalräkenskaperna som grund och används för miljöekonomiska analyser om sambandet mellan miljö och ekonomi. I statistik över den svenska ekonomins utsläpp ingår även internationella transporter.

Mer information

Statistik Sveriges utsläpp och upptag av växthusgaser
Så beräknas preliminär statistik för Sveriges territoriella utsläpp
Naturvårdsverkets underlag till regeringens klimatredovisning 2024