Nyheter

Lund uppmanas att vässa klimatarbetet ytterligare

Våga vara experimentell, gränsöverskridande och utmanande i klimatarbetet! Den uppmaningen kommer från Lunds klimatpolitiska råd, som i dag överlämnade sin årliga rapport till kommunstyrelsen. Årets granskning fokuserar på markanvändning och klimatpåverkan med utgångspunkt i förslaget till ny översiktsplan.

Hur marken används och till vad har stor betydelse för klimatarbetet. Det är på marken vi ser följderna av ett förändrat klimat med mer extremväder som ger torka och översvämningar. Det är också på marken som förändringar behövs för att minska klimatpåverkan och anpassa samhället till nya förhållanden.

Som markägare och som ansvarig för den fysiska planeringen, har kommunen stora möjligheter att bestämma vad marken ska användas till och kan därmed påverka vilken riktning klimatarbetet ska ta.

Det pågående arbetet med en ny översiktsplan är därför en anledning till att rådet i år valt att fördjupa sig i detta område. Markanvändning är också ett ämne som engagerar och väcker mycket diskussioner bland allmänheten.

Nio förslag för att minska klimatpåverkan

I rapporten har rådet granskat markanvändning och klimatpåverkan utifrån fyra perspektiv: kolinlagring, cirkularitet, transporter och riskhantering. Rapporten utgår från forskning inom dessa områden och beskriver vad Lunds kommun gör i praktiken, för att slutligen lämna nio konkreta förslag på hur arbetet i kommunen kan förbättras.

Till exempel uppmanar rådet till eftertanke när det gäller beslut att omvandla matjord till hårda ytor. Det är beslut som är oåterkalleliga och som kan få stora konsekvenser i framtiden. Ett annat är att öka statusen för klimatplaner, genom att jämställa planer som tas fram för klimatrelaterade risker med andra samhällsrisker.

Kommunen behöver gå från ord till handling

I rapporten konstaterar rådet att Lunds kommun har höga ambitioner i klimatarbetet. Till år 2030 ska utsläppen i hela kommunområdet minska med 80 procent jämfört med 2010 års nivåer. År 2045 ska utsläppen i Lund vara nära noll. Många insatser har redan gjorts och i förslaget till ny översiktsplan tar också klimatfrågorna större plats än i gällande plan.

– Visionerna finns, men mer behöver göras för att gå från ord till handling. Många av de beslut som fattas i dag är svåra att backa från. Till exempel har kommunen gjort vägval som riskerar att leda till ökad biltrafik. Detta trots att kommunen själv har slagit fast att det finns risk att man inte kommer klara målet om minskade utsläpp från transportsektorn, säger John Hultén, föreståndare för det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik K2 och klimatpolitiska rådets ordförande.

Rådet menar att kommunen behöver arbeta med flera delar av markanvändningen och utifrån flera olika roller, för att kunna göra skillnad för klimatet: ”Klimatförändringar tar inte hänsyn till geografiska gränser eller administrativa rutiner. Kommunens framtida arbetssätt bör inte heller göra det, utan våga vara experimentell, gränsöverskridande och utmanande i förhållande till det befintliga.”

Rasmus Törnblom (M), kommunstyrelsens vice ordförande, tog emot rapporten i samband med kommunstyrelsens med sammanträde den 19 juni.

– Vi välkomnar rådets granskning och rekommendationer för att stärka kommunens klimatarbete. Förra året blev vi Sveriges bästa miljökommun. Ambitionen är inte lägre för kommande år. Rådets bild av att vi som kommun behöver vara nytänkande och tänka brett är helt rätt. Lund har en potential som experimentverkstad för att bidra till lösningar på klimatfrågan. Utsläppen ska minska, inte flytta över kommungränserna, säger han.

Hela rapporten finns att läsa på lund.se:

Lunds klimatpolitiska råd

Om klimatpolitiska rådet

Lunds kommuns klimatpolitiska råd bildades hösten 2018 och är det första lokala klimatpolitiska rådet i Sverige.

Rådet består av forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Rådets uppdrag är att utvärdera om kommunens samlade politik är förenlig med de klimatmål som antagits av kommunfullmäktige.

Utifrån sin tvärvetenskapliga kompetens granskar rådets experter varje år kommunens klimatarbete och ger rekommendationer för hur kommunen kan förbättra sina insatser.

Läs mer om rådet här: https://www.lund.se/klimatradet