Nyheter

Kommuninvest inför nya villkor för Gröna lån och uppdaterar ramverk för gröna obligationer

Kommuninvest offentliggör idag nya villkor för Gröna lån och ett uppdaterat ramverk för gröna obligationer. De nya kriterierna är utformade med ambition att främja en kommunal omställning där EU-taxonomin utgör en central referenspunkt och med gröna finansieringskrav som fungerar i praktiken. De nya villkoren träder i kraft den 1 december 2024. Sista datum för ansökan om Grönt lån enligt nu gällande villkor och ramverk är den 29 november.

Kommuninvest lanserade sitt första ramverk för gröna obligationer 2015 och året därpå emitterades den första gröna obligationen. Sedan dess har Kommuninvests gröna finansieringsprogram växt till att bli ett av Nordens största, med mer än 115 miljarder kronor i beviljade Gröna lån och 12 utestående gröna obligationer till ett totalt värde om över 85 miljarder kronor. Fler än 650 investeringsprojekt i närmare 200 svenska kommuner och regioner finansieras med Gröna lån från Kommuninvest. 2021 erhöll programmet Naturvårdsverkets Miljömålspris inom kategorin ”Mod och tempo”.

2024 års uppdatering, den fjärde sedan starten, är den mest omfattande hittills. Givet utvecklingen på området, inklusive tillkomsten av EU-taxonomin och en europeisk standard för gröna obligationer, har Kommuninvest funnit att den rimliga vägen framåt är en stegvis taxonomianpassning. Alla projektkategorier där det bedömts vara möjligt och rimligt ska leva upp till kriterierna för väsentligt bidrag enligt taxonomin.

– Kommuninvest vill genom sitt gröna finansieringsprogram stötta Sveriges kommuner och regioner i deras omställningsarbete. Vi höjer nu ambitionerna för att gå i takt med EU:s regelverksutveckling på området och bättre kunna understödja de högre miljö- och klimatambitionerna hos våra medlemmar och kunder, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Villkoren för Gröna lån för samtliga åtta projektkategorier i ramverket har genomlysts. För projektkategorierna Gröna byggnader, Förnybar energi och VA-hantering, vilka motsvarar över 90 procent av den gröna låneportföljen, överensstämmer de nya villkoren med EU-taxonomins krav för att påvisa väsentligt bidrag till minst ett EU-miljömål. För övriga projektkategorier är kriterierna anpassade för att fungera i svensk kommunal kontext. En sammanställning av förändringarna kategori för kategori finns att ladda hem nedan.

– Omfattande miljö- och klimatinvesteringar har drivit den starka utvecklingen hittills för vår gröna finansiering. Sett till både regelverk och marknad är det naturligt att ambitionerna över tid höjs. Samtidigt är det viktigt att villkoren fungerar för våra kunder. Vår förhoppning är att utformningen av det uppdaterade ramverket ska främja fortsatt hög användning av grön finansiering och god kvalitet i omställningsarbetet, säger David Ljung, utlånings- och rådgivningschef på Kommuninvest.

De nya villkoren börjar gälla i höst

För att ge Kommuninvests kunder tid att förbereda sig för de nya villkoren tillämpas de från 1 december 2024. Sista ansökningsdag för Gröna lån enligt villkor i 2021 års ramverk är den 29 november 2024.

Avseende Kommuninvests utgivning av gröna obligationer är ramverket tillämpligt från 27 juni 2024. Upplånade medel i gröna obligationer utgivna därefter kommer att allokeras mot investeringsprojekt och Gröna lån som är förenliga med villkoren i det nya ramverket.

FAKTA: Extern granskning av ramverket

S&P Global (S&P) har granskat det uppdaterade ramverket för överensstämmelse med ICMA Green Bond Principles, de internationella riktlinjer som Kommuninvest följer i det gröna finansieringsprogrammet. S&P:s helhetsbedömning av ramverket är Medium Green, vilket är i enlighet med Kommuninvest målsättning. Ramverket anses finansiera aktiviteter som representerar betydande steg mot en klimattålig framtid med låga koldioxidutsläpp men där ytterligare förbättringar krävs.

FAKTA: Om framtagandet av det nya ramverket

Kommuninvest inledde 2022 ett utvecklingsarbete rörande nya villkor för Gröna lån, att införas i ett uppdaterat ramverk för gröna obligationer. Omfattande beredning har därefter skett i Kommuninvests Miljökommitté för grön finansiering (Miljökommittén), som består av sakkunniga tjänstepersoner från Kommuninvests medlemmar samt andra relevanta organisationer i den offentliga sektorn och/eller den akademiska världen. Under processens gång har kriterieförslag förankrats med företrädare för medlemmar och kunder i form av branschorganisationer och offentliga aktörer, därutöver genomfördes hösten 2023 även en offentlig remiss med ett större antal svarande.

Synpunkter har omhändertagits och påverkat utformningen av de nya villkoren för Gröna lån. Detta gäller till exempel kravet på minskad klimatpåverkan från betong. För alla projektkategorier utom Gröna byggnader, där det redan finns betongkrav, utformas detta tillsvidare som ett upplysningskrav istället för som ett skarpt krav i enlighet med remissförslaget. Kommuninvests ambition är att under 2025 införa konkreta krav på minskad klimatpåverkan från betong för samtliga projektkategorier, inklusive gränsvärden för klimatpåverkan från nybyggnation.

Danske Bank och BNP Paribas har varit rådgivare till Kommuninvest i samband med ramverksuppdateringen.

För nedladdning:

Nya villkor för Gröna lån – förändringarna i sammanfattning

Nya villkor för Gröna lån – kriteriedokument

Kommuninvest Green Bonds Framework 2024

Second Party Opinion, Kommuninvest Green Bonds Framework (S&P Global)

Foto: 👀 Mabel Amber, who will one day