Nyheter

Förbud mot utsläpp från fartygsskrubbrar i svenskt vatten föreslås i promemoria

Utsläpp från skrubbrar som tvättar rökgaser på fartyg kan komma att förbjudas i svenskt sjöterritorium. Nu remitteras en promemoria med ett sådant förslag.

– Att minska utsläppen i luften genom att flytta föroreningar till havet är inte en hållbar lösning. Därför remitteras nu ett förslag för att förbjuda skrubbrarnas utsläpp i vattnet. De flesta svenska redarna har redan valt att köra på bränsle med så låg svavelhalt att de håller sig inom utsläppskraven utan skrubbrar. Nu vill vi att det ska gälla för alla fartyg i svenskt sjöterritorium, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Utsläpp från fartygsskrubbrar är – även i mycket låga koncentrationer – skadliga för den marina miljön. Användningen av skrubbrar ökar dessutom den totala bränsleförbrukningen med omkring 2–3 procent, vilket också ökar utsläppen av koldioxid. När regeringen nu remitterar förslaget om att förbjuda utsläpp från skrubbrar tas ett viktigt steg både för en bättre havsmiljö och för klimatet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Skrubbrar är en reningsutrustning som installeras på fartyg för att rena fartygets rökgaser, så att det som släpps ut till luften innehåller relativt låga nivåer av svavel. Skrubbrar med öppna system tömmer sedan tvättvattnet med alla föroreningar som tvättats ur rökgasen ut i havet. Även skrubbrar med stängda system producerar avtappningsvatten med farliga ämnen som kan släppas ut i vattnet.

Användningen av skrubbrar har ökat sedan kraven skärptes på vilken svavelhalt som är tillåten i bränslet. Det har gjort att utsläp­pen av svavel till luften har minskat, men att utsläppen till vattnet ökat.

Inom EU finns ingen enhetlig lagstiftning som förbjuder utsläpp från skrubbrar, men många länder och hamnar har på eget initiativ förbjudit tömning av skrubbervatten i vissa delar av nationellt vatten. Det har hittills inte funnits något nationellt förbud i Sverige, men vissa svenska hamnar har redan förbjudit utsläppen.

Det förslag som nu remitteras innebär att utsläpp från öppna fartygsskrubbrar till vatten förbjuds i svenskt sjöterritorium från och med den 1 juli 2025. Utsläpp från alla skrubbrar till vatten förbjuds i svenskt sjöterritorium från och med den 1 januari 2029.

Foto: Jürgen