Nyheter

Sverige gör åtagande om hållbar utveckling och försörjning av kritiska mineral som ny medlem i internationell mineralallians

Kritiska mineraler är väsentliga för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål och ställa om till en blomstrande nettonoll-ekonomi. När länder runt om i världen arbetar för att säkra tillgång till de kritiska mineralresurserna är det likaså viktigt med en människorättsbaserad inställning och ett hållbarhetsengagemang på vägen mot att minska växthusgasutsläppen till nettonoll.

Sverige har nu gått med i Alliansen för hållbara kritiska mineral (Sustainable Critical Mineral Alliance, SCMA), där Australien, Frankrike, USA, Japan, Kanada, Storbritannien och Tyskland ingår; det tillkännagav i dag energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch tillsammans med Jonathan Wilkinson, Kanadas minister för energi och naturresurser.

SCMA bildades i december 2022 under Kanadas ledning med syftet att driva på för införandet runt om i världen av miljömässigt hållbara, socialt inkluderande och ansvarsfulla metoder för gruvdrift, bearbetning och återvinning och för ansvarsfulla leveranskedjor för kritiska mineral.

Alliansens verksamhet är i linje med åtagandet i G7:s naturpakt 2030 att hejda och vända förlusten av biologisk mångfald till 2030 genom en världsomspännande systemförändring med syftet att minska växthusgasutsläppen, med fokus på hållbar och inkluderande utveckling.

SCMA stöder och kompletterar ansträngningar som görs i multilaterala och andra sammanhang för att bygga upp hållbara och tåliga leveranskedjor för kritiska mineral.

Medlemmarna i alliansen välkomnar och uppmuntrar nationellt och globalt arbete som syftar till att utarbeta hållbara och inkluderande metoder för gruvdrift och försörjning av kritiska mineral där man: 

har en naturpositiv hållning till arbetssätt i branschen,

stöder lokalsamhällen och urfolk,

bidrar till att motverka klimatförändringar genom att minska föroreningar och växthusgasutsläpp,

återställer ekosystem med hjälp av fastställda tydliga krav när det gäller efterbehandling och sanering av gruvor

bygger upp en cirkulär ekonomi för att påskynda återanvändningen och återvinningen av kritiska mineral, och

verkar för etiska arbetsmetoder i företag genom hållbarhetsrapportering och genomförande av åtgärder för tillbörlig aktsamhet i leveranskedjor för mineral.

Medlemmarna i alliansen uppmuntrar samverkan med urfolk, frivilligorganisationer, branschaktörer och andra icke-statliga aktörer samt till nationella och globala insatser för att främja SCMA:s mål, och uppmanar andra att gå med i alliansen.

– SCMA innebär ett historiskt steg för Kanada och våra utländska partner i våra samlade ansträngningar för att säkra de ansvarsfullt anskaffade kritiska mineral som vi behöver för att ge kraft åt omställningen till ren energi. Tillsammans kommer Kanada, Australien, Frankrike, USA, Japan, Storbritannien, Sverige och Tyskland att sätta mänskliga rättigheter, hållbarhet och högst ställda miljömässiga, sociala och förvaltningsmässiga standarder i centrum för våra leveranskedjor för kritiska mineral och därigenom bidra till att bygga upp framtidens blomstrande koldioxidsnåla ekonomi, säger Jonathan Wilkinson, Kanadas minister för energi och naturresurser.

– En tryggad och hållbar tillgång på råmaterial som behövs för den gröna och den digitala omställningen är en utmaning som hela världen delar. Högt ställda miljömässiga, sociala och förvaltningsmässiga standarder är något centralt för Sverige och också en viktig faktor för den sociala acceptansen av gruvnäringen. Sverige delar SCMA:s strävan och gläder oss åt att tillsammans med andra likasinnade länder kunna kalla oss för partner i denna allians, säger energi- och näringsminister samt vice statsminister Ebba Busch.

– CMA är en ytterst viktig del av de globala ansträngningarna för att komma till rätta med klimatförändringar. Instabila och stigande olje- och gaspriser innebär att kanadensarna försöker spara pengar och gå över till renare energi till mer överkomliga priser, och i och med det överge skadliga utsläpp. Därför gör vår regering satsningar som skapar bra arbetstillfällen inom utvinning av kritiska mineral. Genom att sluta upp kring ansvarsfulla leveranskedjor för kritiska mineral kan vi ta oss vidare på vägen mot en hållbar framtid för alla, säger Steven Guilbeault, Kanadas minister för miljö och klimatförändringar.

Foto: Manfred Antranias Zimmer