Nyheter

Axis Communication bygger nytt i Lund: Certifieras enligt Miljöbyggnad Silver

På Brunnshög i Lund växer Opera upp, som blir Axis nya kontors- och logistikbyggnad. Företaget expanderar snabbt, behöver fler kontorsplatser och satsar på att äga sina lokaler. För närvarande hyrs lokaler för logistikcentret i västra delen av Lund och detta kommer att flyttas till Opera.

Projektet återspeglar Axis’ mål att äga sina lokaler, att företaget expanderar starkt och att inriktningen är hållbarhet och bästa arbetsmiljö. Nybygget ligger inom synhåll från Axis huvudkontor Grenden, döpt efter företagets grundare Martin Gren. Opera omfattar 27500 kvadratmeter, där kontorsdelen ger plats för 550 medarbetare.

– Det unika med Opera blir kombinationen av logistikcenter på nedre plan och flera plan med kontor ovanpå. Logistikanläggningar brukar inte alls se ut så. I Opera ställs mycket höga brandskyddskrav och det har påverkat utformningen bland annat av bjälklagen, berättar Parisa Kaslani, byggprojektledare hos Axis.

Parisa Kaslani var tidigare anställd hos Skanska som projektledare, bland annat med Malmö stad som beställare. Nu är hon ansvarig för nyproduktionen hos Axis, där hennes första projekt är Opera och där hon jobbat bland annat med att ta fram förfrågningsunderlaget. Konsulterande projektledare är Byggadministration Harald Olsson AB.

– Vi hade med besiktningsgruppen tidigt i projektet och de fick granska förfrågningsunderlaget, fortsätter Parisa Kaslani.

Byggnaden skall certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. Upphandlingen ledde till att Skanska fick uppdraget att bygga Opera.

– Skanska och Axis har samma inställning i frågor om hållbarhet, energianvändning och inriktning på klimatproblematik. Vi har även stora likheter när det gäller säkerhet på arbetsplatsen, menar Parisa Kaslani.

Skanska som totalentreprenör

Byggnationen av Opera omfattar en huskropp med varierande höjder, från 3 till 7 våningar. I grova drag är det den lägre delen som ska innehålla logistikcentret och den högre som inreds till kontor, matsal, gym med mera. Totalentreprenör i projektet är Skanska Sverige AB.

Byggnaden är grundlagd utan pålning. Plattan är kompletterad med en hel del fundament för att klara bärigheten. Källarvåning finns under en del av huset, vilket varit en lite extra utmaning i byggproduktionen.

Stommen till logistikdelen utförs huvudsakligen i betong, med TT-kassetter, HDF-bjälklag och pågjutningar. Stål används som komplettering i stommen. Brandkraven är höga i denna del av byggnaden, vilket har sin grund i de stora mängder emballage och paket som ska hanteras. Brandkraven påverkar stomkonstruktionen och gör exempelvis att trästomme inte kan användas. 

I kontorsdelen används balkar och pelare av betong samt HDF-bjälklag och pågjutningar. 

I ytterväggarna kommer man att använda bARK som är ett svenskt fasadsystem i trä. Det består av prefabricerade element med dimensioner just för detta projekt. Tack vare trämaterialet minskar klimatavtrycket. Av samma orsak används klimatförbättrad betong i både prefab-element och platsgjuten betong. Det blir en kombination av anläggningscement samt klimatförbättrad betong nivå 2 och nivå 3, med ett medelvärde motsvarande ungefär nivå 2. Bärighetskrav gör att högre nivå inte kan väljas.

– Skanska tar ett stort ansvar för att få ner klimatpåverkan från det vi bygger, säger Behar Abdulah, projektchef hos Skanska. Det gäller bland annat att få kontroll på de produkter vi köper in. Offerterna till oss ska uppge både kostnad och klimatpåverkan. Vi får inte alltid in kompletta och relevanta data, men genom att efterfråga klimatdata, uppgifter om transportsträckor med mera, påverkar vi leverantörerna att ta fram allt bättre uppgifter.

I första hand används klimatdata från EPD:er och i andra hand generiska data. Den som utför klimatkalkylen ska helst ha koll på klimatpåverkan från alla steg i produktens värdekedja.

Skanska har ett eget program för att beräkna klimatpåverkan och då i anslutning till det ekonomiska kalkylprogrammet. Beräkningar görs i olika skeden under byggproduktionen.

– Vi utgår från Skanskas baskrav och givetvis beställarens krav. För närvarande pekar klimatkalkylen på att vi hamnar 25 procent under ursprungsvärdet i Axis’ förfrågningsunderlag, fortsätter Behar Abdulah.

Energiprestanda 

Axis Opera kommer att använda fjärrvärme och fjärrkyla. På taket installeras en stor solcellsanläggning som ska svara för en del av fastighetens elanvändning. Skanska har utfört energiberäkning som visar en primärenergianvändning på 44 kWh/kvadratmeter och år.

Skanska följer alltid upp energikraven. Under första driftåret sker uttorkning samt att ventilation och energisystemen optimeras. Andra året görs fintrimningar och tredje året blir i typfallet ett bra år för uppföljning.

– Jag kan stolt meddela att i våra projekt av storlek jämförliga med det aktuella projektet, har våra energikalkyler alltid visat sig hålla, något som våra kunder värdesätter högt, betonar Behar Abdulah.

Axis Opera är intressant, inte minst för ambitionerna vad gäller klimatpåverkan och energianvändning. Skanska lär sig mycket i en process tillsammans med kunden, och fortsätter utveckla klimatarbetet även i kommande projekt. Det innebär exempelvis att Skanska ställer stegrade krav på sina leverantörer.

– I det aktuella projektet ser vi också att beställaren lägger stor omsorg på att utforma lokalerna för sin personal, med tanke på trivsel, bra inomhusmiljö och smidiga flöden i kommunikationsytor och materialflöden i logistikdelen. Vi bidrar gärna till att beställaren kan förverkliga sina ambitioner även i dessa avseenden, avslutar Behar Abdulah, projektchef hos Skanska.

FAKTA 

Byggtid: augusti 2023 – sommar 2026 

Byggherre: Axis Communications AB

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB

Arkitekt: Jais Landén Krantz Arkitekter AB

Kostnad: 730 Mkr