Nyheter

Ecophon lanserar tryggt återbruk

Ljudabsorbenter går alldeles utmärkt att återbruka. Detta tar Ecophon fasta på när företaget nu går ut brett med möjligheterna att återbruka deras produkter. När kontor, undervisningslokaler och sjukhus avvecklas eller renoveras, har rutinen hittills varit att riva ut och låta det mesta bli avfall. Nu ska det bli slut på detta.

Alltför mycket byggmaterial och komponenter körs fortfarande till deponi eller går till energiutvinning. Detta har gällt även ljudabsorbenter i form av exempelvis undertaksplattor, trots att de i många fall går att återanvända. Men nu ska cirkeln slutas. Med Ecophons satsning SoundCircularity återbruk ska så mycket som möjligt återbrukas. Detta efter kontroll av kvalitet och tekniska prestanda. Och det som inte klarar återbruk tas omhand genom SoundCircularity återvinning. 

För hälsa och miljö

– Ljudmiljö med bra akustik har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. God ljudmiljö förbättrar arbetsmiljön på kontoren och höjer prestationen hos elever och studenter i undervisningslokaler, säger Erika Edlund, hållbarhetsspecialist och Team Leader teknisk support, hos Ecophon. Rätt ljudabsorbenter i tak och på väggar ger hållbar och bra akustik.

Ecophon svarar inte enbart för utveckling och tillverkning av ljudabsorbenter. Företagets inriktning är att också ge brett stöd till kunderna, och dessutom sprida kunskap om akustik. 

Ecophons vinnande formel är:

akustikkunskap + design = god ljudmiljö

Ecophon bedriver en omfattande forskning och utveckling som bas för sina produkter, vilka inkluderar tak- och väggabsorbenter, bärverk och tillbehör, men även akustikputs, bafflar, tyg och skärmar. 

Även yttre miljö

Sedan länge värnar Ecophon inte bara om innemiljön, utan tar också ansvar för den yttre miljön. För att hushålla med naturresurser används stor andel återvunnet glas i produkterna. Glaset kommer bland annat från planglas och hushållsglas. Målet är att senast 2025 ha i genomsnitt 55 procent återvunnet material i absorbenterna.

Företaget har de senaste åren även satsat på utveckling av sina cirkulära tjänster SoundCircularity, för att värna ytterligare om naturresurserna, i första hand genom återbruk (Reuse), i andra hand genom återvinning (Recycling).

– Om akustikplattorna har underhållits rätt är de demonterbara och lätta att återmontera. Vi tar tillbaka absorbenterna, identifierar dem och säkerställer att de är rena och hela för att sedan erbjuda dem till marknaden igen. Vår tjänst med effektiv hantering gör det enkelt att tillämpa återbruk i dina projekt, säger Erika Edlund. 

Det görs via fem steg:

• Inventering, identifiering av produkt och kvalitet. Möjlighet till uppskattning av koldioxidbesparing.

• Sortering på plats av kunden. Ecophon tillhandhåller särskilda kartonger och säckar.

• Insamling av kartonger och säckar.

• Kvalitetskontroll hos Ecophon som säkerställer kvaliteten.

• Betalning och certifikat på klimatbesparing, även uppgift hur stor mängd som undviks till deponi.

– Storskaligt återbruk kräver framförhållning. Helst ska byggherren/beställaren ta med krav på återbruk i tidigt skede, fortsätter Erika Edlund.

Genom heltäckande system för återbruk hjälper Ecophon marknaden att återbruka mer och erbjuder återbrukade produkter som ett alternativ till nya.

– Återbrukade akustikplattor klarar alla tester och har samma prestanda som nytillverkade. De återbrukade svarar upp till samma krav på ljudabsorption, hållfasthet och brandskydd. Givetvis klarar de också emissionskraven, fortsätter Erika Edlund.

Återbruk tillämpas hittills på akustikplattor i storlekar 600 x 600 och 600 x 1200 mm. Plattor som är delade, kanaliserade eller formsågade får gå till återvinning, på samma sätt som det spill som uppstår vid montering.

Här erbjuder Ecophon konceptet SoundCircularity återvinning. Även denna sker i fem steg:

• Uppskattning av klimatbesparingen.

• Insamling av material, i service-unika säckar som tillhandahålls av Ecophon.

• Upphämtning.

• Återvinning av material.

• Certifikat på klimatbesparingen.

– SoundCircularity får bra mottagande, och återvinningskonceptet tog hem priset Årets cirkulära initiativ på Återvinningsgalan 2022. Nu ser vi ett stort intresse även för återbruk. Här finns samma drivkrafter, en är att spara resurser, en annan att minska klimatavtrycket från sitt projekt och en tredje kan vara att minska mängden avfall till deponi.

För att driva hög grad av cirkularitet är det bra om sådana mål finns med från början när ett bygge projekteras.

Efterfråga återbrukat!

När ni väl vet vilken ljudabsorbent ni behöver, fråga alltså gärna om återbrukad produkt finns tillgänglig. Om inte, är det bra att veta att vissa nytillverkade produkter erbjuds som CarbonLow – vilka i genomsnitt har 35 % lägre klimatpåverkan jämfört med standardutförande. I första lanseringen handlade det om akustiktaken Focus A och B, samt Master A, B, E och SQ.

En vision hos företaget är en klimatneutral och hållbar akustik. Man har redan hunnit en bra bit på hållbarhetsresan. Koncernen Saint-Gobain har klimatneutralitet som mål till 2050. Senast 2030 ska Ecophon ha minskat sina direkta utsläpp med 33 procent (CO2eq Scope 1+2) med 2017 som basår. Fossila bränslen på produktionsanläggningarna ska fasas ut senast 2025.

– Vi arbetar kontinuerligt för att minska klimatpåverkan och jobbar mot vårt mål nettonoll till 2050 med noll kompromisser, betonar Erika Edlund. För att nå dit tillämpar vi transparens och utvecklar innovationer.

Företaget satsar mycket på miljöinformation för produkterna. Redan 2004 inleddes arbetet att ta fram EPD:er. Idag finns produktspecifika EPD:er som täcker 85 procent av försäljningen.

– Vi vill som en del av tillverkningsindustrin inte bara ta ansvar för våra produkter och produktion. Vi är också noga med att minimera den effekt vår tillverkning har på oss människor och vår planet, säger Erika Edlund, hållbarhetsspecialist och Team Leader teknisk support hos Ecophon. Under senaste år har intresset för återbruk och återvinning ökat markant på ett mycket positivt sätt. Nu visar vi genom att stötta byggherrar, undertaksentreprenörer, arkitekter och andra, hur miljöpåverkan kan minskas.