Nyheter

Tusentals attraktiva bostäder när förorenad mark saneras

Sanering av förorenad mark möjliggör bostadsbyggande på redan exploaterade områden. Över 3 000 bostäder kan nu byggas i 13 län med hjälp av statlig finansiering från Naturvårdsverket, utan att orörd mark behöver användas. Ofta i attraktiva lägen nära vatten.

När våra städer växer har många förorenade områden blivit intressanta. Områdena står ofta öde eftersom marken är förorenad av bland annat gamla industriverksamheter och soptippar. Närheten till vatten har varit viktig för de tidigare verksamheterna, vilket lett till att det idag finns många attraktiva strandtomter som inte kan användas, om de inte saneras.

Kommuner kan ansöka om statliga medel för sanering

Sanering av förorenad mark är tidskrävande och mycket kostsamt. Om ingen ansvarig kan ställas till svars för föroreningarna kan kommuner med sådana områden ansöka om statliga medel hos Naturvårdsverket. Fram till idag har Naturvårdsverket finansierat 26 saneringsåtgärder för bostadsbyggande.

Från industrimark till levande stadsdelar

Inre hamnen i Norrköping är ett sådant exempel. Delar av det nya bostadsområdet var tidigare en av Östergötlands mest förorenade platser. En rest från tidigare gastillverkning. Här skapas nu en helt ny stadsdel. Den statligt finansierade saneringen har möjliggjort 850 av de 3 000 nya bostäderna i området. Samtidigt sprids inte föroreningarna till närområdet, till exempel till närliggande Motala ström.

– Det statliga bidraget har varit helt avgörande då kostnaderna för det nödvändiga saneringsarbetet varit mycket höga, säger Elke Myrhede, projektledare på samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun.  

Den nya stadsdelen är ett av de största bostadsprojekten som genomförts i Norrköping på 50 år.

Många andra vinster med sanering

Vinsterna med saneringarna är fler än att attraktiva områden blir tillgängliga för bostadsbyggande. Befintliga grönområden i städer och tätorter tas inte i anspråk, som annars ofta är fallet, vilket gynnar tillgången till den vardagsnära naturen som är viktig för folkhälsan.

Hittills har saneringsåtgärderna för bostadsbyggande som Naturvårdsverket finansierat bidragit till att närmare 80 hektar mark har kunnat återanvändas.

Sanering av förorenad mark hindrar dessutom att farliga ämnen sprids.

– Andelen bebyggd och anlagd mark i Sverige ökar ständigt och vi ser även en fortsatt hög exploatering av jordbruksmark, särskilt i storstadskommunerna. Att använda redan exploaterad mark för till exempel bostadsbyggande är ett bra exempel på hur vi kan spara på orörd mark, säger Mari-Helen Westlund, handläggare på miljögiftsenheten på Naturvårdsverket.

Fakta om bidraget för sanering för bostadsbyggande

Fram till 2023 har mark sanerats för att möjliggöra byggande av cirka 3 300 bostäder i 13 län, med hjälp av statlig finansiering.

Finansiering för sanering av mark inför bostadsbyggande kan ansökas av kommuner genom länsstyrelserna. För att kunna ansöka om statlig finansiering ska objektet ligga utanför storstadskommunerna. Inom storstadsnära kommuner kan finansiering sökas för objekt i tätorter som har en befolkningsmängd mindre än 20 000. I övriga landet kan finansiering sökas för objekt i tätort med en befolkningsmängd mindre än 75 000.

Exploateringen ska generellt ge minst 20 nya bostäder i storstadsnära kommuner och 10 nya bostäder för övriga kommuner.

Den statliga finansieringen omfattar endast sanering av mark för nybyggnation av bostäder och inte renovering, omvandling av befintliga byggnader för bostadsändamål eller liknande. Vid saneringsåtgärder ställs även höga krav på åtgärder för att säkerställa att marken och områdena ska vara riskfria att bo och leka på.

Regeringen beslutade 2016 att Naturvårdsverket ska ge stöd för marksanering inför bostadsbyggande. Stödet syftar till att öka takten för bostadsbyggande och samtidigt bidra till en renare miljö.

Mer information