Nyheter

Återbruk även av tekniska installationer – Bengt Dahlgren visar vägen för cirkulär ekonomi

Text: Kjell-Arne Larsson

Under senare år har återbruk äntligen gjort sitt inträde på byggbranschens arena. Från att i stort sett rutinmässigt ersätta gammal med nytt, visar både beställare, projektörer och entreprenörer ett allt större intresse för återbruk. Välkommet, eftersom återbrukstänkande är ett nödvändigt steg mot en cirkulär ekonomi.

Allt från tegel och betongpelare, till väggpaneler och fast inredning kan återbrukas. Flera referensprojekt visar att även tekniska installationer är möjliga att återbruka, något som konsultföretaget Bengt Dahlgren tagit fasta på i ett särskilt innovationsprojekt.

– I vår bransch har ju återbruk redan tillämpats i viss utsträckning, exempelvis när det gäller ventilationskanaler och belysningsarmaturer vid ombyggnationer, berättar Anton Zita, innovationsledare för Bengt Dahlgren i Göteborg.

– En fördel vid återbruk av installationer är att många är dolda och därför kan man tillåta mindre skav och ytliga skador så länge funktionen är intakt, säger Maria Perzon, senior miljökonsult och hållbarhetsansvarig på Bengt Dahlgren.

Bland kategorier som går att återbruka nämns bland annat:

Ventilationskanaler

Apparatskåp (chassi)

WC och annat porslin

Belysningsarmaturer

Blandare

Kabelstegar

Radiatorer

Rumskylare

Frekvensomformare

Vi ska heller inte glömma att ta vara på spill under byggproduktionen. Bra exempel är bortskurna golvmattebitar och avsågade rörstumpar som går att återvinna eller återanvända. I dagsläget går de oftast till förbränning.

– Testa återbruk i liten skala först. Satsa inte på ett stort ambitiöst projekt det första ni gör. Alla byggprojekt kan prova någon form av återbruk. Om aktörerna sedan sprider sina erfarenheter kan det snabbt bli i industriell skala, säger Maria Perzon.

– Det är en fördel att få in återbrukstänkande tidigt i ett projekt så att det projekteras för återbruk. Det blir svårare att ändra sitt val från nytillverkat till återbrukat senare i projektet, även om det är möjligt. Ha gärna med återbruksambitionen redan i förfrågningsunderlaget, så vet utförarna vad som gäller, påpekar Anton Zita.

Återbruk kräver en hel del förberedelser. Vad finns tillgängligt som går att återbruka? Vad behövs i form av demontering, rekonditionering och transporter?
Guider

Konsultföretaget Bengt Dahlgren har tagit fram en guide för återbruk av installationer som riktas till fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och andra i byggbranschen.
En viktig resurs för alla som vill återbruka är Centrum för cirkulärt byggande – CCBuild – ett projekt som leds av IVL och stöds av Vinnova. Ett 60-tal företag och forskningsinstitut bidrar som medlemmar, däribland Bengt Dahlgren.

CCBuild erbjuder:

Inventeringsapp. För att inventera en byggnad som ska rivas, byggas om eller hyresgästanpassas. Alternativt inventera det som finns i företagets depåer och förråd.

Produktbank. Intern. Där varje företag lägger in egna återanvändbara komponenter/material.

Marknadsplats. Här kan medlemmen lägga ut sina komponenter/material för försäljning. Antingen öppet för alla andra medlemmar, eller begränsat till det egna företaget.

– Det är bra att inventera vad som finns och att det exponeras för andra aktörer, säger Maria Perzon.

För att stödja arbetssätt för cirkulärt byggande ger CCBuild ut guider, bland annat:

Återbruk – Handbok för dig som vill återbruka mer.

Verktyg för att minska avfall vid nybyggnation.

Guide för återbruk av fasta interiöra byggprodukter.

Guide för återbruk av möbler och lös inredning.

– Tänk också på vid detaljprojektering att byggnaden sannolikt ska byggas om i framtiden. Planera flexibelt och generellt för att underlätta demontering och utbyte när det väl blir dags, betonar Anton Zita.
Det är flera ytterligare faktorer att ta hänsyn till när en komponent ska återbrukas. Då en byggnad ska rivas är det viktigt att parallellt med återbruksinventeringen göra en miljöinventering, så att inte oönskade material med riskfyllt kemiskt innehåll följer med till den nya byggnaden.

Break Even

Och när det gäller komponenter som är aktiva under driften och kopplade till användning av främst energi och vatten ska hänsyn tas bland annat till om den återbrukade produkten har större energi- och vattenanvändning än motsvarande ny. Det är möjligt att räkna ut vid vilken tidpunkt Break Even inträffar för en befintlig produkt i förhållande till en ny. Denna tidpunkt ska ligga bortom den bedömda livslängden.

Viktiga bedömningsfaktorer generellt är klimatpåverkan, livslängd, ekonomiskt värde och driftskede (energi/vatten). Några exempelberäkningar som gjorts hittills pekar på att risken för att driften ”äter upp” klimatbesparingen för återbruk, generellt sett är större än riskerna kopplade till klimatpåverkan orsakad av transport, lagring och rekonditionering av komponenten inför återbruk.
Återbruk och cirkulär ekonomi har framtiden för sig.

Återbruk i mer industriell skala jämfört med idag blir ett nödvändigt inslag i en cirkulär ekonomi. Men särskilt för tekniska installationer som har en roll i byggnadens dagliga drift och dess förbrukning, måste överväganden göras i varje enskilt fall, så att inte miljöbelastningen sedd över hela livscykel blir större än för nyinstallation.

På bilden: Onsala rymdobservatorium. För tillbyggnaden av besökscentret vid Onsala rymdobservatorium utanför Göteborg var målet att till 85 procent använda återbrukade produkter/material. För att nå den ambitionen återanvändes även tekniska installationer.

Foto: Magnus Falck