Nyheter

Minskade utsläpp och bättre rating för Wallenstam

Wallenstams hållbarhetsrapport för 2021 visar att koncernen fortsätter att minska sitt klimatavtryck. Genom ett medvetet arbete med bolagets klimatmål har CO2-utsläppen från byggverksamheten minskat likväl som restavfall och energianvändningen i befintligt bestånd.

Dessutom har bolaget för andra året i rad förbättrat sitt resultat från Morningstars ESG-utvärderare Sustainalytics.

– Det är glädjande att se att våra redovisade utsläpp även i år har minskat och det är inspirerande att det arbete som verksamheten utför kopplat till våra klimatmål ger fina resultat inom såväl produktion som förvaltning. En gemensamt framtagen åtgärdsplan och ett stort engagemang från hela verksamheten är några av framgångsfaktorerna i arbetet, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam.

Wallenstam redovisar koncernens utsläpp av växthusgaser enligt Global Reporting Initiative. De fyra klimatmål som beslutades om år 2019 gäller under innevarande affärsplan.

Till och med år 2021 redovisas ett samlat utfall som visar en minskning inom samtliga fyra mål:

CO2-utsläppen från byggverksamheten har minskat med 7,9 % per kvadratmeter, målet är 10 % per kvadratmeter.

CO2-utsläppen från fastigheternas energianvändning har minskat med 25,2 % per kvadratmeter, målet är 15 % per kvadratmeter.

Fastigheternas restavfall har minskat med 20,1 % per kvadratmeter, målet är 10% per kvadratmeter.

Genomförda tjänsteresor genomförs till största del med elbil, tåg eller via fullt klimatkompenserad och biobränslebaserad flygresa.

– Klimatberäkningar och optimering av materialval i nyproduktion, vår vindelsproduktion, installation av solceller och modernisering av fjärrvärmeundercentraler är några exempel som har bidragit till att minska våra CO2-utsläpp, säger Karin Mizgalski.

Hållbarhetsarbetet inom Wallenstam baseras på bolagets hållbarhetspolicy, strategi samt klimatmål och omfattar alla delar av verksamheten. Wallenstam stödjer även FN-initiativet Global Compact som innebär att man arbetar utifrån de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, försiktighetsprincipen, antikorruption och ansvarstagande gällande miljöfrågor.

Hela rapporten kan läsas på:

www.wallenstam.se/hallbarhet