Nyheter

En återvinningsanläggning för en hållbarare betongindustri

Som betongtillverkande industriföretag anser UBAB att det är viktigt att ta de utmaningar som kommer med betongens, i dagsläget, viktigaste ingrediens, cementen, på allvar. Betong som enskilt material är återvinningsbart till 100 procent. Dessutom tar det upp och lagrar koldioxid under en byggnads hela livslängd. Dock går det onekligen att komma ifrån det faktum att tillverkningen av cement lämnar ett klimatavtryck som inte är hållbart.

Det pågår både arbete och forskning kring de stora utmaningarna som cementen medför. Till dess att det finns ett miljövänligare substitut till cement eller att cementproducenterna eliminerar CO2 vid tillverkningsprocessen genom till exempel CCS-tekniken (Carbon Capture Storage), så kan det gamla ordspråket ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något” få vara de ledande orden för samtliga aktörer inom betongindustrin. I arbetet mot en globalt mer hållbar och miljövänlig betongindustri är inga arbeten för små. Vi alla kan vara med och dra våra strån till den globala stacken.

UBAB jobbar ständigt med att bli mer miljövänliga i allt arbete vi gör, oavsett om det är tillverkningen av betong eller andelen spillmaterial i fabriken så väl som på kontoret. Ett av våra aktiva arbeten är vår nyinvesterade återvinningsanläggning, UBAB Recycling, för spolvatten och restbetong från vår produktion. Återvinningsanläggningen kommer att göra det möjligt att återanvända spolvatten och restbetong

Processen

I processens första steg separeras ballast och annat material som är större än 0,2 mm, från vatten med finmaterial som är mindre än 0,2 mm. Vattnet med finmaterial blir till slamvatten och förvaras i stora tankar som med hjälp av omrörare håller slamvattnet under ständig rörelse tills att det återanvänds.

Precis som med slamvattnet förvaras även ballasten i tankar tills att det kommer till återanvändning. För att slamvattnet ska kunna återanvändas vid nytillverkning av betong, måste vattnets densitet regelbundet kontrolleras för att betongreceptet i sin tur ska kunna optimeras. Detta kontrollerar och kompenserar anläggningen löpande för att säkerställa en förutbestämd densitet.

– Denna process ligger helt i linje med UBABs miljöarbete med fokus på att minska betongens klimatavtryck. De tester och förstudier som genomförts visar på en positiv effekt på betongen, det vill säga att vi kommer att kunna optimera våra betongrecept och minska cementanvändandet. Mängden spolvatten som återförs in vid blandning av ny betong minskar förbrukningen av färskvatten vilket också är positivt” säger Anders Lindgren, produktionsutvecklare på UBAB.

Installationen av anläggningen kommer även innebära en del förändringar inom produktionen där inarbetade rutiner och arbetssätt för rengöring av utrustning kommer att ändras. I samband med installationen av ny utrustning samt en viss ombyggnation av spolplatser för rengöring av utrustning, kommer det även att medföra en förbättrad arbetsmiljö och säkerhet för det dagliga arbetet.

– Det är ganska vanligt med någon form av återvinning för betongrester i branschen. Vanligast har varit att man har ett steg till i processen där man sedimenterar bort finmaterialet från slamvattnet. Om UBAB valt denna variant av process hade det genererat en restprodukt som inte kan återanvändas vid vår betongtillverkning. UBABs ambition är att kunna återvinna allt av spillbetongen och spolvattnet från produktionen och valde därför att blanda in slamvattnet utan att sedimentera bort finmaterialet, säger Anders Lindgren.

I dagsläget pågår förberedande arbeten för fullt och installationen av anläggningen kommer att ske under sommaren för en planerad driftsättning under vecka 31.