Nyheter

Wihlborgs: Pris på klimatpåverkan ska ge mer hållbara beslut

Fokus på klimatpåverkan i ett tidigt skede och att premiera hållbara val i leverantörskedjan. Det är vad Wihlborgs vill uppnå genom att sätta en prislapp på utsläpp av CO2-ekvivalenter och ett målgränsvärde för nybyggnadsprojekt. Med i bagaget finns lärdomarna från arbetet med att NollCO2-certifiera Kvartetten i Hyllie.

I en undersökning som Dagens Industri genomförde bland Sveriges största börsbolag i början av 2022 hade endast 12 procent infört internprissättning för koldioxidutsläpp. Arbetssättet är med andra ord fortfarande i sin linda i det svenska näringslivet.

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för drygt en femtedel av Sveriges totala klimatpåverkan. Det gör att bolag som Wihlborgs har ett stort ansvar att minska de egna klimatavtrycken och att inspirera andra att göra detsamma.

– När det gäller våra direkta utsläpp har vi på Wihlborgs kommit en bra bit på vägen. Den stora knäckfrågan är de indirekta utsläppen, som står för över 90 procent av totalen. Det är en komplex fråga som påverkas av en lång kedja av leverantörer, säger Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef.

Fokus på design och material

Wihlborgs profilfastighet Kvartetten i Hyllie kommer att certifieras enligt NollCO2 med syfte att uppnå netto noll klimatpåverkan över byggnadens hela livscykel. De klimatberäkningar och avvägningar som gjorts under arbetets gång av Wihlborgs egen projektgrupp tas nu vidare i form av en gemensam prislapp på utsläpp av CO2-ekvivalenter och ett målgränsvärde för nybyggnadsprojekt. Det handlar till stor del om att med smart design minska mängden material och att de material som väl används ska ha hög återvinningsgrad, vara kostnadseffektiva och ha låg klimatpåverkan.

– Vi ställer höga krav på oss själva, men också på våra leverantörer. Det här blir också ett sätt att styra projekten i rätt riktning redan från början. Dels genom att ha med klimatkostnaden i den allra första kalkylen, dels i dialogen med arkitekter och byggare om hur vi från start kan göra kloka val, säger Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef.

Ett verktyg för hela organisationen

Det gemensamma internpriset på utsläpp av CO2-ekvivalenter sätts till 1000 kronor per ton. Målgränsvärdet för nybyggnadsprojekt ligger på 270 kg CO2per m2. Som jämförelse har spetsprojektet Kvartetten ett målgränsvärde på 250 kg CO2 per m2.

Under 2022 kommer klimatkostnaden att börja redovisas i en egen kolumn i investeringskalkylen och piloter påbörjas för att presentera mer klimatvänliga alternativ till hyresgäster. Försöken kommer därefter att utvärderas.

– Vår ambition är att dessa verktyg ska användas brett i organisationen och i både små och stora projekt. Det är trots allt genom modernisering av vårt befintliga bestånd som vi har möjlighet att göra störst klimatnytta, säger Staffan Fredlund.