Nyheter

Vakins bokslut för utsläpp av växthusgaser

Resultatet mellan tillförda och undvikna utsläpp blir 10 656 ton CO2e, en ökning från förra klimatbokslutet. Ökningen beror bland annat på att fler ägarkommuner tillkommit och att vi uppdaterat metoder och beräkningsmodeller som ligger till grund för klimatbokslutet.

– Just energianvändningen vid Öns reningsverk är vår största källa till klimatutsläpp, berättar Karin Söderström, hållbarhetschef vid Vakin. Där minskade vår egen energiproduktion på grund av ett saneringsarbete i en av rötkamrarna. Det är ökade utsläpp på den europeiska elmarknaden och därmed ökar också våra utsläpp, när vi köper in el, även om elanvändningen är relativt oförändrad.

I klimatbokslutet studeras Vakins totala nettoklimatpåverkan i samhället ur ett livscykelperspektiv. Resultatet används för att se hur vi kan minska våra klimatutsläpp genom olika beslut och åtgärder. Vakins verksamhet tillför klimatutsläpp men har också en positiv klimatpåverkan, där vår verksamhet gör att utsläpp undviks.

– Hur vi tar hand om hushållens avfall spelar här en stor roll, vilket gör det viktigt att utveckla den cirkulära ekonomin samt att öka återbruk och återvinning, menar Karin Söderström.

Under året byggdes vattenverket i Botsmark om för bättre vattenkvalitet och arbetsmiljö. För att ta reda på hur projektet påverkade klimatet, gjorde vi för första gången en klimatberäkning.

– Den visade att cirka 73 ton CO2e släpptes ut, där största källan var betong. Målet är nu att utveckla nya arbetssätt och rutiner i syfte att minska klimatutsläppen från våra infrastrukturprojekt avslutar Karin Söderström.