Nyheter

Lokal energiproduktion, lokal förbrukning av el

Text: Entrnce

Sveriges offentliga verksamheter visar ofta vägen när det gäller hållbarhet. Man väljer grön el, gärna lokalt producerad. Man säkerställer fairtrade och ser till att avfall hanteras på ett sätt som är bäst för miljön. Dessa hårda krav medför ett modell som vi alla kan följa, kraven på leverantörerna lämnar en valbarhet som är lätt att följa. Detta är positivt. 

Lagen om offentlig upphandling gäller för myndighetens uppköp av varor och tjänster. Webbtjänsten Tendsign tillämpas ofta. När det gäller att upphandla grön el förlitar man sig på gällande regelverk om ursprungsgarantier. Kanske är man inte medveten om det alltid? Om leverantören köper på sig motsvarande mängd certifikat kan denna erbjuda 100 % grön el oavsett vad som levereras från nätet. Slutbetalningen för certifikaten hamnar hos förbrukaren, i detta fall den offentliga verksamheten (slutligen skattebetalaren).

Löpande innebär teknisk utveckling förbättringar. Gällande hållbart producerat el har framsteg gjorts inom ämnet el-matchning, en löpande matchning mellan lokalt producerad el och konsumtion av denna samma, ibland ner på kvarten.

Det innebär att kommunens uttagspunkter (ibland nära tusen) korreleras med produktionskurvorna från lokalt, utvalda energikällor. Nyckeltalet är ett procenttal som visar hur stor andel av den förbrukade elen under en dag, en vecka passade samman med de matchade sol-, vind- och vattenproduktionerna. En enkel rapport med grafer och ett nyckeltal speglar sammanhanget.

Om ENTRNCE 24/7 Matchning av el blev en konkurrensfaktor mellan offentliga myndigheter skulle verksamhet påvisa ännu en möjlighet för företag och privatpersoner – att matcha sin elförbrukning mot lokala, gröna energikällor.

För handen på hjärta, är inte det vi egentligen vill? Att minska avståndet och beroendet till den livsnödvändiga energin?

Idag använder vi ursprungsgarantier för att påvisa elens ursprung. Tanken är just att konsumenten ska få en uppfattning varifrån elen kommer. Dessa ger också ett bidrag till den som producerar hållbar el. Dock handlar det om en balansering under ett helt år. Den el som konsumeras i januari grönförklaras ett år senare i och med annuleringen av certifikatet.

Idag körs ENTRNCE 24/7 Matchning av el hos ett tiotal Energibolag i Tyskland och Holland. Stadigt ansluter sig privatpersoner till dessa bolags nya miljöprodukt. Företag som ingår ett så kallat corporate PPA direkt med vindproducenten väljer att se hur de matchar vindprodukten. Tekniken finns och är fullt tillämpbar även i Norden.

Kanske det är dags för kommunen, för regionen och andra offentliga myndigheter att i upphandlingen kontrollera om de tillfrågade leverantörerna kan erbjuda en 24/7 Matchning gällande elproduktion och förbrukning?

ENERGY INSIGHT:

Som lokala energimarknadsexperter och innovatörer inom plattformsteknik påskyndar vi energiomställningen genom att förbereda energisystem för hela Europa för decentraliserade elmarknader.