Nyheter

Ny undersökning: Bara hälften av bygg-och anläggningsföretagen har påbörjat sin klimatomställning

En ny undersökning från Kantar Public, som tagits fram i samarbete med Neste, visar att knappt hälften av företagen inom bygg-och anläggningssektorn inte har påbörjat sin klimatomställning. Bland dessa är småföretagare är överrepresenterade. Undersökningen visar även att endast fyra av tio kunder ställer krav på hållbara lösningar när de anlitar företag inom byggbranschen.

Idag står bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn för en femtedel av Sveriges växthusgasutsläpp. För att minska denna påverkan har Sveriges bygg- och anläggningsföretag tagit fram en färdplan med målet att branschen ska vara klimatneutral och konkurrenskraftig år 2045. Arbetet sträcker sig över hela värdekedjan, från materialval till val av drivmedel.

Enligt en ny undersökning från Kantar Public har vartannat bygg- och anläggningsföretag inte påbörjat sin klimatomställning. Detta gäller främst små företag, där mer än hälften ännu inte påbörjat sin omställning, något som har stor betydelse då småföretagen står för cirka 80 procent av den totala arbetsstyrkan i bygg- och anläggningsbranschen. Stora och medelstora företag uppskattar att de har kommit längre med sin klimatomställning. Var tredje stort företag svarar att de satt klimatmål och att de ser tydliga tecken på att deras utsläpp av växthusgaser minskat. Av de medelstora företagen uppger var fjärde företag detta.

Undersökningen visar även att fler än hälften av alla tillfrågade företag anser att deras kunder inte ställer några krav överhuvudtaget på hållbara lösningar när de anlitas. Fyra av tio småföretagare, och knappt sex av tio medelstora företag uppger att deras kunder ställer hållbarhetskrav. Samtidigt är det tydligt att högre krav ställs på de större företagen, där uppger två av tre att kunderna ställer hållbarhetskrav.

– Det är fortfarande talande att just småföretagare är överrepresenterade bland dem som ännu inte påbörjat sin klimatomställning. Det finns ett stort jobb att göra för oss som dagligen har kontakt med aktörer från branschen, att utbilda och inspirera företagare att ställa om. Det finns bra exempel runt om i landet där företag ställer om, som fossilfria byggarbetsplatser och användande av fossilfria drivmedel för att minska sin klimatpåverkan, säger Christian Pettersson, chef för branded sales på Neste.

På frågan kring drivmedel svarar åtta av tio företag att de främst använder diesel som drivmedel för sina transporter. För en av fem är det förnybara dieseln HVO100 och för endast en av tio är det el som är det dominerande drivmedlet. I offentliga upphandlingar finns det ett krav att 20 procent av de drivmedel som används utöver reduktionsplikten ska vara hållbara, en siffra Neste gärna ser blir högre:

– Det finns en tydlig potential, framförallt hos branschens småföretagare, att bli mer hållbara när det gäller val av drivmedel. Fossil diesel är det som används mest, trots att det idag finns miljövänligare alternativ tillgängliga. Det behövs ställas högre krav från privata beställare, men framförallt från offentlig verksamhet. Ska Sverige nå klimatmålen, måste det ställas högre krav på att använda förnybara drivmedel. 

Kantars undersökning visar att det fortfarande finns en okunskap och osäkerhet att ställa om till förnybara drivmedel. Till exempel kan HVO100 användas i fordons befintliga dieselmotorer, vilket är en stor fördel, säger Christian Pettersson.

Om undersökningen

Kantar Publics undersökning genomfördes på uppdrag av drivmedelsbolaget Neste under perioden 19-29 april i år. Drygt 300 företag inom bygg- och anläggningsbranschen deltog i undersökningen. Det är framförallt VD och medlemmar i ledningsgrupp från småföretagare, medelstora företag och storföretag som intervjuats via telefon. Drygt 100 representanter från vardera grupper intervjuades.