Nyheter

Norconsult klimatanpassar Huddinge kommun

Hur kan städer rustas inför kommande klimatförändringar? På flera sätt faktiskt! Norconsults Emma Keskitalo Nilsson och Sonja Sandström berättar om hur risk- och sårbarhetsanalyser i kombination med klimatanpassningsplan kan främja en hållbar stadsutveckling.

Stormar, skyfall, översvämningar, torka och värmebölja. Naturkrafternas ytterligheter är ett reellt hot även i städerna och för att tackla utmaningarna finns tack och lov flera metoder. Som senior VA-utredare respektive miljökonsult får Emma Keskitalo Nilson och Sonja Sandström allt fler förfrågningar från kommuner och myndigheter om att utreda och ta fram handlingsplaner för att hantera och förebygga klimatförändringarnas framfart.

– I den här typen av uppdrag arbetar vi med flera olika metoder: klimat- och sårbarhetsanalys, risk- och sårbarhetsanalys och klimatanpassningsplan. De första två handlar om att identifiera själva problemet och den tredje blir en handlingsplan med konkreta åtgärder på problemen, förklarar Emma.

– Ett verktyg som är särskilt effektiv för att bekämpa problem med värmeböljor är värmekartering, säger Sonja. Där tittar vi specifikt på vilka riskgrupper som finns i kommunen, vilka områden som är mest utsatta för urbana värmeöar och hur vi kan neutralisera dessa genom exempelvis trädplantering, dagvattendammar eller gröna tak. Åtgärderna fungerar också bra för bland annat dag- och skyfallsproblem, fortsätter hon.

I ett gemensamt uppdrag för Huddinge kommun har Emma och Sonja genomfört en klimat- och sårbarhetsanalys samt en värmekartering för att förbereda inför nya exploateringar av mark i samband med översiktplanarbetet. I tillägg har man även gjort utredningar för skyfall, ras och skred och naturbaserade lösningar.

– Frågeställningen i uppdraget handlar om att se hur marken kan nyttjas för rätt ändamål, förklarar Emma. Kan vi göra mer plats i en bäck för skyfall, kan vi bygga naturbaserade lösningar i staden som både hanterar värme och vatten samtidigt som det förbättrar människors hälsa och så vidare.

Analysen ger ett helhetsperspektiv på problemen med klimatförändringarna, där både Emma och Sonja ser stor potential hos fler aktörer att nyttja metoden. Uppdraget för Huddinge är nyligen avslutat, men Norconsult arbetar redan parallellt med flera uppdrag kopplat till klimatanpassning, bland annat hör Halmstad, Karlshamn och Upplands Väsby.