Nyheter

Användning av återvunnen glykol sänker energikostnaden för alla

Recyctec har utvecklat en egen unik metod för att återvinna glykol, vilken leder till väsentligt lägre CO2-avtryck. Det lägre avtrycket kommer som en följd av att det krävs långt mindre energi att återvinna glykol jämfört med att producera ny jungfrulig glykol. Genom att kunder premierar återvunnen glykol sänks det aggregerade behovet av jungfrulig glykol – vilket i sin tur leder till minskad energianvändning i Europa.

Sverige och Europa står inför stora utmaningar kommande vinter med förmodat extrema energikostnader, en följd av förmodat hög efterfrågan och begränsad tillgång på el. De flesta analytiker är överens om att för konsumenter i mellersta och södra Sverige så kommer detta kommer att driva energikostnaderna till nivåer som vi inte sett tidigare. Det pratas till och med om att risken för att kunder stundtals kommer att kopplas bort från elnätet är överhängande. Detta kommer givetvis att påverka hela samhället, både företag och privatpersoner.

För att energipriset skall tvingas ned skall antingen utbudet öka eller konsumtionen minska, och på kort sikt ser det dessvärre ut att finnas begränsade möjligheter att utöka produktionen av el, i alla fall om råvaran till elen skall vara i närheten av förnybar.

Då återstår endast minskad förbrukning – och här kan faktiskt återvinning spela en stor roll, i alla fall om vi pratar om glykol. Genom att välja återvunnen glykol framför jungfrulig så minskas energiförbrukningen i Europa – då återvinning av en liter glykol kräver mycket mindre energi jämfört med tillverkning av en liter glykol.

Det betyder att varje liter som kan allokeras till återvunnen glykol framför jungfrulig innebär en minskad efterfrågan på jungfrulig glykol, och i förlängningen minskad energikonsumtion i Europa – något som kommer alla elkonsumenter tillgodo genom en minskad efterfrågan på el – även elkonsumenter i Södra och mellersta Sverige vars prissättning påverkas av hela den europeiska energimarknadens aggregerade beteende.

Det har i media propagerats att hushåll kan sänka temperaturen hemma som ett sätt att sänka energikostnaden – vilket i sig är sant, men det innebär också en uppoffring av komfort hos den som faktiskt skall leva i det nu något kallare hemmet. Här är byte till återvunnen glykol extra elegant – eftersom det inte innebär något avkall för den som väljer återvunnen glykol framför jungfrulig. Recyctecs glykol är tekniskt likvärdig jungfrulig glykol och levererar därmed samma lösning som jungfrulig – fast till en lägre energiåtgång.

Det är dessvärre inte troligt att det kommer att räcka med att använda återvunnen glykol för att mota de växande energipriserna tillfullo – men det är Recyctecs bestämda uppfattning att samma förhållande som gäller för Recyctec gäller troligen för många andra produkter där premiering av återvunnen råvara är möjligt framför jungfrulig. I dessa tider kommer det bli än mer angeläget att hushålla med våra gemensamma resurser vilket också kommer att komma alla till godo.