Nyheter

Søværket: Främjar en grön omställning genom transformation av ett tidigare vattenverk

C.F. Møller Architects transformerar ett tidigare vattenverk i danska Viborg till kombinerad stadspark, värmeverk och regnvattenbassäng som främjar den gröna omställningen när det gäller vatten, miljö och energi.

Den gamla röda vattenverksbyggnaden vid Sct. Kjelds Gade på Nørresø är en viktig del av Viborgs historia, eftersom här fanns stadens första vattenverk, som garanterade att invånarna i Viborg fick rent dricksvatten i början av 1900-talet. Nu återanvänds det tidigare vattenverket till kombinerad stadspark, värmeverk och regnvattenbassäng, vilket främjar den gröna omställningen när det gäller vatten, miljö och energi.

Søværket, som projektet kallas, kommer att förmedla sin historia genom att bevara och (åter)använda både den gamla vattenverksbyggnaden och den senare renvattentanken. Vattenverksbyggnaden kommer i framtiden att inrymma ett värmepumpssystem som kan försörja områdets fjärrvärmeförbrukare genom att utvinna värme från de gamla brunnarna.

– Projektet Søværket visar på potentialen i att återvinna gamla tekniska installationer på innovativa sätt, vilket gynnar både miljön och invånarna. Den här typen av mångsidig strategi kan ge värde i många sammanhang, så Søværkets lösningar kan vara en inspiration för många andra kommunala utmaningar runt om i landet, förklarar Jens Rex Christensen, Head of Landscape & Urbanism, på C.F. Møller Architects.

Liknande uppgift i Sverige

Tidigare i år har C.F. Møller Architects börjat arbeta med en plan för att utöka och utveckla Getteöverket i kuststaden Varberg som svar på stadens tillväxt. Här har ett otillgängligt avloppsreningsverk förvandlats till ett öppet och inbjudande rum – och är en modell för hur man i framtiden kan bygga nyttobyggnader i stadsmiljöer.

En grön aktivitetsstig skapas längs med bassängerna i utvecklingen, vilket ger rekreationsvärde vid sidan av vattnets blåa egenskaper. En bred gång- och cykelväg kommer att ge enkel tillgång till området och resursverket, samt ett nytt kunskapscentrum för besökare. Utvidgningen av reningsverket är en landskapsintegrerad byggnad med gröna tak, som integreras och görs tillgängliga i parkmiljön genom lutande takytor.

Lekfull förmedling av både historia och teknik

I tanken för rent vatten kommer det att finnas ett reningsverk för fosfor som ska användas i värmeproduktionen, medan ett lek- och rekreationsområde kommer att anläggas på tankens yta. Här kan man uppleva både områdets historiska funktion som vattenverk och dess nya värmeproducerande och regnvattenhanterande funktion – till exempel genom att använda vattenledningar i utformningen av bord och bänkar.

En bassäng som täcker större delen av sjöns yta kommer också att anläggas runt sittplatsen för renvattentanken för att samla 5 500 m3 regnvatten. Bassängen kommer att rena regnvatten från avrinningsområdet, som avleds separat, innan det släpps ut i sjön Nørresø, så att sjöanläggningen i framtiden kommer att bidra till stadslivet, energiförsörjningen och vattenkvaliteten, samtidigt som den historiska berättelsen stärks.

– På Energi Viborg Vand har vi ett behov av en teknisk lösning som renar områdets regnvatten innan det rinner ut i Nørresø, och vi vet från ett antal projekt att vatten verkligen kan göra något när det gäller att utforma spännande stadsområden. Därför är det mycket tillfredsställande att vi tillsammans med Søværket har utvecklat några dubbla funktioner, till exempel broar som också fungerar som sandfångare och vattenintag för en värmepump. På så sätt använder vi vattnet på ett sätt som skapar värde för området, säger Flemming Hermann, chef för Energi Viborg Vand A/S.

Projektet är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Energi Viborg Vand A/S, Viborg Varme, Viborgs kommun och C.F. Møller Architects. Delar av anläggningen planeras vara i drift under sista halvan av 2023, medan det slutliga färdigställandet med tillträde för allmänheten väntas ske 2024.