Nyheter

Förbättrat ESG-betyg gör Balco Group till lågriskbolag

Balco har de senaste åren jobbat fokuserat med sitt hållbarhetsarbete. De målinriktade insatserna har ytterligare förbättrat koncernens ESG-risk rating. I Sustainalytics senaste värdering av företaget förbättrar Balco sin ESG-risk rating från 20,8 till 18,7.

Det innebär att Balco numera rankas som ett lågriskbolag och är bland de 20 procent av alla bolag i världen med lägst ESG-risk.

I ESG-bedömningen sammanvägs företagets insatser när det gäller miljö, socialt ansvar samt styrning.

Balcos förbättrade ESG-betyg är ett resultat av flera olika aktiviteter inom Balco Group de senaste åren. Bland dessa kan nämnas en satsning på hållbara material, samt livscykelanalyser som visar att företagets inglasade balkongsystem betalar tillbaka sin klimatskuld redan inom halva den beräknade livslängden.

Uppdaterade policyer, system för anonym hantering av visselblåsare samt satsningar på utbildning, kommunikation och systematisk redovisning och uppföljning av hållbarhetsmål, är andra prioriterade områden som garanterar transparens och stärker engagemanget i hållbarhetsfrågor.

– Vi jobbar fokuserat med att minska våra ESG-risker inom alla områden: miljö (E), sociala (S) och bolagsstyrning (G). Inom miljöområdet fortsätter vi arbetet med att minska vår miljöpåverkan genom bl a val av leverantörer som kan erbjuda mer hållbara material och förbättra vår avfallshantering, samt att erbjuda fler möjligheter för våra kunder att minska sin energiförbrukning genom vårt erbjudande Grön transformering av fastigheter. Inom det sociala erbjuder vi en trygg och säker arbetsmiljö och våra produkter ger en ökad komfort för våra kunder. Inom bolagsstyrning har vi tydliga uppförandekoder för anställda och leverantörer samt policyer hur vi styr verksamheten och arbetar för ökad jämställdhet, säger Michael Grindborn, CFO och hållbarhetsansvarig på Balco Group.