Nyheter

Miljöinventering

Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att känna till förekomsten av miljö- och/eller hälsostörande ämnen i byggnaden. En miljö- eller materialinventering ger fastighetsägaren denna kännedom.

En material- och miljöinventering kartlägger hälsoskadligt material

Miljö-/materialinventeringen kartlägger en byggnads ingående material med särskild fokus på miljö- och hälsostörande ämnen. Miljöinventeringen finns till för att hjälpa dig ta hand om miljö- och hälsoskadliga ämnen på rätt sätt. Detta blir särskilt aktuellt vid en ombyggnation, miljöcertifieringsarbete, renovering eller rivning. Många av dagens miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader ställer dessutom krav på en miljöinventering.

Så går en miljöinventering till:

En miljöexpert inleder miljöinventeringen med att granska tillgängliga handlingar

En okulär besiktning av fastigheten utförs

Identifiering av till exempel asbest, PCB, freon, kvicksilver, bly, PAH och förorenad betong sker genom materialprovning och erfarenhetsmässiga bedömningar

En rapport med ritnings- och fotobilaga upprättas

Kontrollplan för rivning som komplement till miljöinventeringen

I de fall en rivning skall ske kan en kontrollplan för det vara ett bra komplement till miljöinventeringen. Kontrollplanen visar hur du hanterar övrigt identifierat avfall på ett miljömässigt hållbart sätt. Det dokumentet kan sedan användas för att ansöka om rivningslov hos lokal tillsynsmyndighet.